Toán Lớp 4: Bài 1: Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1200m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 3m và ở cả 2 đầu của

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1200m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 3m và ở cả 2 đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây trồng cả 2 bên của đoạn đường đó.
Bài 2: Đoạn đường từ nhà Huy đến trường dài 1310m, ở cả 2 bên đường đều trồng những cây nhãn cách đều nhau. Huy đếm được cả 2 bên đường từ cây nhãn ở cổng nhà mình đến cây nhãn ở cổng trường có tất cả 264 cây. Hỏi khoảng cách giữa các cây là bao nhiêu mét, biết các cây trồng đối diện nhau ở 2 bên đường?
Lớp bạn Lan lao động trồng cây trên một đoạn đường. Biết rằng số cây trồng được cả hai bên đường là 200 cây, khoảng cách giữa các cây đều bằng 10m và ở cả 2 đầu đường đều có trồng cây. Tính độ dài của đoạn đường đó.
Bài 4: Đoạn tường giậu nhà Huy dài 15m, trên đó có trồng các cây bằng sứ với khoảng cách là 15cm. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây sứ trên đoạn tường giậu đó, biết rằng ở 2 đầu tường đều không có cây sứ.
Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ mỗi cửa sổ rộng 12dm, nhà đó có 44 song cửa sổ. Hỏi hai song cửa cách nhau bao nhiêu dm?
Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tuần 2022-04-13T21:00:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answers:
  Bài 1: Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1200m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 3m và ở cả 2 đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây trồng cả 2 bên của đoạn đường đó.
                                                              Bài giải
  Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là:
                             1200 : 3 + 1 = 400 (cây)
  Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là:
                             401 x 2 = 802 (cây)
                                          Đáp số: 802 cây.
  Bài 2: Đoạn đường từ nhà Huy đến trường dài 1310m, ở cả 2 bên đường đều trồng những cây nhãn cách đều nhau. Huy đếm được cả 2 bên đường từ cây nhãn ở cổng nhà mình đến cây nhãn ở cổng trường có tất cả 264 cây. Hỏi khoảng cách giữa các cây là bao nhiêu mét, biết các cây trồng đối diện nhau ở 2 bên đường?
                                                               Bài giải
  Số cây nhãn trồng ở 1 bên đường là:
                            264 : 2 = 132 (cây)
  Khoảng cách giữa các cây trồng trên đoạn đường đó là:
                            1310 : (132-1) = 10(m)
                                                    Đáp số: 10m.
  Bài 3: Lớp bạn Lan lao động trồng cây trên một đoạn đường. Biết rằng số cây trồng được cả hai bên đường là 200 cây, khoảng cách giữa các cây đều bằng 10m và ở cả 2 đầu đường đều có trồng cây. Tính độ dài của đoạn đường đó.
                                                              Bài giải
  Số cây trồng ở một bên đường là:
                           200 : 2 = 100 (cây)
  Độ dài của đoạn đường đó là:
                             ( 100 – 1 ) x 10 = 990 (m)
                                                      Đáp số: 990m.
  Bài 4: Đoạn tường giậu nhà Huy dài 15m, trên đó có trồng các cây bằng sứ với khoảng cách là 15cm. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây sứ trên đoạn tường giậu đó, biết rằng ở 2 đầu tường đều không có cây sứ.
                                                              Bài giải
                                            Đổi 15m = 1500 cm
  Số cây sứ có trên tường giậu là:
                   1500 : 15 – 1 = 99 (cây)
                                        Đáp số: 99 cây.
  Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ mỗi cửa sổ rộng 12dm, nhà đó có 44 song cửa sổ. Hỏi hai song cửa cách nhau bao nhiêu dm?
                                                                 Bài giải
  1 cửa sổ có số song cửa là:
           44 : 4 = 11 (song cửa)
  Hai song cửa cách nhau là:
            12 : ( 11 + 1 ) = 1 (dm)
                                  Đáp số: 1dm.
  Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu?
                                                              Bài giải
  Cửa sổ đó rộng là:
          ( 10 +1 ) x 1 = 11 (dm)
                               Đáp số: 11dm.
  Cái này mình cũng gửi cho 1 bạn rùi! Ko bít hôm nay là ngày gì mà nhiều ngừi hỏi thế!
  #nhombanchamhoc2021
   

 2. Bài 1:
  Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là: 1200 : 3 + 1 = 401 (cây)
  Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là: 401 x 2 = 802 (cây)
  Bài 2:
  Số cây trồng ở 1 bên đường là: 264 : 2 = 132 (cây)
  Khoảng cách giữa các cây trồng trên đoạn đường đó là: 1310 : (132 – 1) = 10 (m)
   Bài 3:
  Số cây trồng ở 1 bên đường là: 200 : 2 = 100 (cây )
  Độ dài của đoạn đường đó là: (100 – 1 ) x 10 =  990 (m )
  Bài 4:
  Đổi: 15m = 1500cm
  Số cây sứ có trên đoạn tường giậu đó là: 1500 : 15 – 1 = 99 (cây)
  Bài 5:
  1 cửa sổ có số song cửa: 44 : 4 = 11 (song cửa)
  Hai song cửa cách nhau: 12 : ( 11 + 1 ) = 1 (dm)
  Bài 6:
  Cửa sổ đó rộng: (10 + 1) x 1 = 11(dm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )