Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính: a)6 792 + 240 854 b) 490 052 – 94 005 Bài 2 :

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a)6 792 + 240 854
b) 490 052 – 94 005
Bài 2 : Tìm x
4 862 + x = 100 000 – 23 885
Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức:
a) a + b – c với a = 123 ; b = 15 ; c = 100
b) a + b : c với a = 52 ; b = 9 ; c = 3
Bài 4 : Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km, trong 2 giờ sau đi được 100km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 6 tháng 2022-06-19T06:36:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.             Bài 1:     
  a)       6792                           b)  490052 
     +240854                               –  94005
        247646                                306047
             Bài 2:
  4862+x=100000-23885
  4862+x=76115
            x=76115-4862
            x=71253
             Bài 3:
  a) a + b – c với a = 123, b = 15, c = 100 thì a + b – c = 123+15-100=38
  b) a + b : c với a = 52, b = 9, c = 3 thì a+b : c = 52+9:3=55
             Bài 4:
          Ba giờ đầu chạy được là:
                    45 x 3=135 (km)
          Hai giờ sau chạy được là:
                    100 x2=200 (km)
         Sau 5 giờ chạy được là:
                    135+200=335 (km)
          Trung bình mỗi giờ chạy là:
                    335 : 5=67 (km)
                                Đáp số: 67 km
  chúc bạn học giởi nhá
  đừng quên cho mình hay nhất đấy
      
          

 2. Giải đáp:Bài 1: Đặt tính rồi tính:
  a)6 792 + 240 854 =247646
  b) 490 052 – 94 005=396047
  Bài 2 : Tìm x
  4 862 + x = 100 000 – 23 885
  4 862 + x =76115
                x =76115 -4862
                x =71253
  Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức:
  a) a + b – c với a = 123  ; b = 15; c = 100
  a + b – c = 123 + 15 -100=38
  b) a + b : c với a = 52 ; b = 9 ; c = 3
  a + b : c= 52+9:3=55
  Bài 4 :
  3 giờ đầu ô tô đi được : 45 x 3 = 135 ( km )
  2 giờ sau ô tô đi được : 100x 2 = 200( km)
  Sau 5 giờ ô tô đi được : 135 + 200 = 315 ( km )
  Trung bình mỗi giờ đi được : 315 : 5 =63( km )
                                     D/S 63KM
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )