Toán Lớp 4: Bài 1. Đặt tính rồi tính: 899 + 12 789 900 000 – 46 937 34 567 × 8 363 636 : 9 ài 2. Tìm y, biết:

Question

Toán Lớp 4: Bài 1. Đặt tính rồi tính:
899 + 12 789 900 000 – 46 937 34 567 × 8 363 636 : 9
ài 2. Tìm y, biết:
a) y + 7621 + 435 = 700 000 b) y × 9 – 200 = 70, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 tháng 2022-06-16T22:23:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1
       899
  +
    12789
  ———
    13688
     900 000
   –    
       46 937
  ————-
      946937
     34 567
  ×       
              8
  ———–
     276536
  363 636  |9
    03         |40404
       36      |
          03   |
             36|
               0|
  2
  a) y + 7621 + 435 = 700000
     y + 7621=700000 – 435
     y + 7621=699565
     y= 699565 – 7621
     y=691944
  b) y × 9 – 200 = 70
     y × 9=70 + 200
     y × 9=270
     y=270 : 9
     y=30

 2. Giải đáp:
  1,
  899+12 789=13688              900 000 -46 937=853063                34 567 × 8= 276536                   363 636 : 9=40404
  2,
  a] y + 7621 + 435 =700 000                     b] y × 9 – 200 = 70 mik ko bít 
  y= y+8056=700 000                                    
  y=   700 000 – 8056                                          
  y=……
       
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )