Toán Lớp 4: Bài 1: Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút? Bài 2

Question

Toán Lớp 4: Bài 1:
Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút?
Bài 2:
Cuộn dây thép dài 53m. Mỗi chiếc đinh dài 6cm. Thời gian chặt 1 chiếc đinh là 2 phút. Chặt xong chiếc đinh hết bao nhiêu phút?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 8 tháng 2022-04-19T16:20:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1
  Bài giải
  Đổi 12m=120dm
  Có số đoạn gỗ là
  120:8=15(đoạn)
  Cưa xong cây gỗ hết số phút là
  15×5=75( phút)
  Đáp số:75 phút

 2. Bài 1: Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút?

                                                             Bài giải

                                            Đổi 12m = 120dm

                                       Số đoạn gỗ cưa được là:

                                  $\text{120 : 8 = 15 (dm)}$

                                           Số lần cưa là:

                                  $\text{15 – 1 = 14 (lần)}$

                                     Thời gian cưa xong cây gỗ là:

                                  $\text{14 x 5 = 70(phút)}$

                                                       Đáp số: $\text{70 phút.}$

  Bài 2: Cuộn dây thép dài 53m. Mỗi chiếc đinh dài 6cm. Thời gian chặt 1 chiếc đinh là 2 phút. Chặt xong chiếc đinh hết bao nhiêu phút?

                                                                   Bài giải

                                                          Đổi 53m = 5300cm

      Ta có:

                    $\text{5300 : 6 = 883 (dư 2)}$

    Vậy ta phải cư 883 lần để được 883 cái đinh và còn thừa đoạn dây thép dài 2cm.

       Thời gian để cưa xong đoạn dây thép đó là:

                    $\text{883 x 2 = 1766 (phút)}$

                                           Đáp số: $\text{1766 phút.}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )