Toán Lớp 4: 1. Tìm X biết: X × ( 8 + 12) = 160 + 20 × 12. Vậy X = -… (chỉ điền số) 2. Tìm X biết: X × 12 – X × 2 = 2020. Vậy X = ….. (ch

Question

Toán Lớp 4: 1. Tìm X biết: X × ( 8 + 12) = 160 + 20 × 12. Vậy X = ……. (chỉ điền số)
2. Tìm X biết: X × 12 – X × 2 = 2020. Vậy X = ….. (chỉ điền số)
3. (2014 + 2015) × 200 = 2014 × 200 + 2015 × …..
Số điền vào chỗ chấm là: ………… (chỉ điền số)
4. Đức nhân một số với 21. Nhưng khi nhân Đức lại nhân nhầm với 12 nên kết quả giảm 10 998 đơn vị. Tìm tích đúng khi Đức nhân số đó với 21. (chỉ điền số), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-11-23T22:15:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1, x × ( 8 + 12) = 160 + 20 × 12
         x × 20 = 160 + 20 × 12
         x × 20 = 160 + 240
         x × 20 = 400
         x = 400 : 20 = 20
  2, x × 12 – x × 2 = 2020
         x × (12-2)= 2020
         x ×10=2020
         x= 2020:10
         x=202
  3, (2014 + 2015) × 200 = 2014 × 200 + 2015 × 200 
  4, 
   gọi số cần tìm là x
  Vì Đức nhân nhầm với 12 nên kết quả giảm 10 998 đơn vị so với nhân với 21
  nên 😡 ×12 +10 998 =x×21
         x×21 -x×12=10998
         x(21-12)=10998
         x ×9 =10998
         x =10998 :9 =1222 
  vậy tích đúng khi nhân với 21 là : 21×1222=25662
  chúc tus học tốt~
   

 2. 1, x × ( 8 + 12) = 160 + 20 × 12
  x × 20 = 160 + 20 × 12
  x × 20 = 160 + 240
  x × 20 = 400
  x = 400 : 20 = 20
  2, x × 12 – x × 2 = 2020
  x × (12-2)= 2020(tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng)
  x ×10=2020
  x= 2020:10
  x=202
  3, (2014 + 2015) × 200 = 2014 × 200 + 2015 × 200 (tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng)
  4, gọi số cần tìm là x 
  Đức nhân nhầm với 12 nên kết quả giảm 10 998 đơn vị so với nhân với 21
  nên x ×12 +10 998 =x×21
  x×21 -x×12=10998
  x(21-12)=10998
  x ×9 =10998
  x =10998 :9 =1222 
  nên tích đúng khi nhân với 21 là : 21×1222=25662

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )