Toán Lớp 4: 1 , 5m ² 4dm ² 3cm ² = -… cm ² 2 , một của hàng có 5 tấm vải môi tấm dài 30m đã bán 1/5 số vải . còn lại bao nhiêu m vải ? 3 , 5m

Question

Toán Lớp 4: 1 , 5m ² 4dm ² 3cm ² = ……. cm ²
2 , một của hàng có 5 tấm vải môi tấm dài 30m đã bán 1/5 số vải . còn lại bao nhiêu m vải ?
3 , 5m ² 1/2 dm² = ……. cm ²
4 , trung bình cộng hai số lẻ là 36 . tìm số bé ?
A 17 B 34 C 35 D 37
5 , trùng bình tuổi 2 chị em là 12 tuổi chị hơn em 6 tuổi . tính tuổi mỗi người ?
6, tính nhanh : 2120 × 1000 : 100
Bài 1 đến 4 chỉ viết đáp án
bài 5 và 6 viết bài giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 3 tuần 2022-06-04T11:37:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 , 5m ² 4dm ² 3cm ² = 50403cm ²
  2 ,                                                   Bài giải
                                           Số vải cửa hàng đã bán là:30 x5:5=30(m)
                                            Cửa hàng còn lại số m vải là: 30 x 5-30=120(m)
                                                            Đ/S:120 m vải
  3 , 5m ² 1/2 dm² = 35500cm ²
  4,C 35
   5,                             B/G
  Tổng số tuổi của hai chị em là:12×2=24(tuổi)
  Em có số tuổi là:(24-6):2=9(tuổi)
  Chị có số tuổi là:16(tuổi)
            Đ/S…..
  6,  tính nhanh : 2120 × 1000 : 100
                                =2120 x 10
                                 =21200                                      

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 , 5m ² 4dm ² 3cm ² = 5004003 cm ²
  2 , một của hàng có 5 tấm vải môi tấm dài 30m đã bán 1/5 số vải . còn lại bao nhiêu m vải ?
  Bài Giải
  5 tấm vải có số m là :
  5 x 30 = 150 ( m )
  Đã bán số m là :
  150 : 5 = 30 ( m )
  Còn lại số m vải là :
  150 – 30 = 120 ( m )
  Đáp số 120 m
  3 ,
  5m ² 1/2 dm² = 50050 cm ²
  4 , trung bình cộng hai số lẻ là 36 . tìm số bé ?
  A 17    B 34      C 35       D 37
  5 ,Trung bình tuổi 2 chị em là 12 tuổi chị hơn em 6 tuổi . tính tuổi mỗi người ?
  Bài giải
  Hai chị em có số tuổi là :
  12 x 2 = 24 ( tuổi )
  Chị có số tuổi là :
  ( 24 + 6 ) : 2 = 15 ( tuổi )
  Em có số tuổi là :
  24 – 15 = 9 ( tuổi )
  Đáp số : chị 15 tuổi ; em 9 tuổi
  6, tính nhanh :
  2120 × 1000 : 100
  = 2120000 : 100 
  = 21200

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )