Toán Lớp 11: Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có) NH4Cl -NH3-NO-NO2-HNO3

Question

Toán Lớp 11: Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có) NH4Cl -NH3-NO-NO2-HNO3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 7 tháng 2022-05-25T21:20:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $- NH4NO2 –t^o–> N2 + 2H2O$
  $- 1/2N2 + 3/2H2<–400°C–> NH3$
  $- NH3 + O2 –t^o–> NO + H20$
  $- NO + O2 —-> NO2$
  $- NO2 + O2 + H2O —> HNO3$
  $- HNO3 + Na —> NaNO3 + NH4NO3 + H2O$
  $- NH4NO3 + NaOH –> NaNO3 + NH3 + H2O$
  $- NH3 + CuO –t^o—> Cu + N2 + H20$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  NH4NO2to>N2+2H2O
  1/2N2+3/2H2<400°C>NH3
  NH3+O2to>NO+H20
  NO+O2>NO2
  NO2+O2+H2O>HNO3
  HNO3+Na>NaNO3+NH4NO3+H2O
  NH4NO3+NaOH>NaNO3+NH3+H2O
  NH3+CuOto>Cu+N2+H20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )