Toán Lớp 11: ( √3 sin X – cos X ) ( 2 – √3sin X + cos X ) = 0

Question

Toán Lớp 11: ( √3 sin X – cos X ) ( 2 – √3sin X + cos X ) = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 5 ngày 2022-06-17T05:32:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \[\left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi \\
  x = \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi 
  \end{array} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)\]
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  \(\begin{array}{l}
  \left( {\sqrt 3 \sin x – \cos x} \right)\left( {2 – \sqrt 3 \sin x + \cos x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt 3 \sin x – \cos x = 0\\
  2 – \sqrt 3 \sin x + \cos x = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt 3 \sin x – \cos x = 0\\
  \sqrt 3 \sin x – \cos x = 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\sin x – \dfrac{1}{2}\cos x = 0\\
  \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\sin x – \dfrac{1}{2}\cos x = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin x.\cos \dfrac{\pi }{6} – \cos x.\sin \dfrac{\pi }{6} = 0\\
  \sin x.\cos \dfrac{\pi }{6} – \cos x.\sin \dfrac{\pi }{6} = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin \left( {x – \dfrac{\pi }{6}} \right) = 0\\
  \sin \left( {x – \dfrac{\pi }{6}} \right) = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – \dfrac{\pi }{6} = k\pi \\
  x – \dfrac{\pi }{6} = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{6} + k\pi \\
  x = \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi 
  \end{array} \right.\,\,\,\,\left( {k \in Z} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )