Hóa học Lớp 9: Viết phương trình Cu ->A->B->C->D

Question

Hóa học Lớp 9: Viết phương trình Cu ->A->B->C->D, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 6 tháng 2022-05-25T19:04:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cu → CuO → CuCl_2 → Cu(OH)_2 → CuSO_4
  $1) 2Cu + O_2 \xrightarrow[]{t^o} 2CuO $
  2) CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O
  3) CuCl_2 + 2NaOH → Cu(OH)_2↓ + 2NaCl
  4) Cu(OH)_2 + H_2SO_4 → CuSO_4 + 2H_2O
  (Dạng toán này có tên là tự chọn chất)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $A:\ CuO\\ B:\ CuCl_2\\ C:\ Cu(NO_3)_2\\ D:\ Cu(OH)_2\\ 2Cu+O_2\to 2CuO\\ CuO+2HCl\to CuCl_2+H_2O\\ CuCl_2+2AgNO_3\to Cu(NO_3)_2+2AgCl\\ Cu(NO_3)_2+2NaOH\to Cu(OH)_2+2NaNO_3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )