Hóa học Lớp 9: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): HCl -> Cl2 -> FeCl3 ->NaCl -> Cl2 -> Nước

Question

Hóa học Lớp 9: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
HCl -> Cl2 -> FeCl3 ->NaCl -> Cl2 -> Nước Javel, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 5 tháng 2022-05-01T04:20:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (1) 2HCl → Cl_2 + H_2
  (2) 3Cl_2 + 2Fe → 2FeCl_3 (nhiệt độ)
  (3) FeCl_3+3NaOH → Fe(OH)_3 + 3NaCl
  (4) 2NaCl → 2Na + Cl_2 (điện phân nóng chảy)
  (5) Cl_2 + 2NaOH → H_2O + NaCl + NaClO

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4HCl + MnO_2 $\xrightarrow{\text{đun nhẹ}}$ MnCl_2 + Cl_2↑ + 2H_2 O
  3Cl_2 + 2Fe $\xrightarrow{t^o}$ 2FeCl_3
  FeCl_3 + 3NaOH -> 3NaCl + Fe(OH)_3↓
  2NaCl $\xrightarrow{\text{điện phân nóng chảy}}$ 2Na + Cl_2
  Cl_2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H_2 O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )