Hóa học Lớp 9: Nhận biết 4 đ mất nhãn : NaCl , Ba(OH)2 , AgNO3 , Na2CO3

Question

Hóa học Lớp 9: Nhận biết 4 đ mất nhãn : NaCl , Ba(OH)2 , AgNO3 , Na2CO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tuần 2022-06-15T01:34:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Nhận biết NaCl, Ba(OH)2, AgNO3, Na2CO3
  $\text{Bước 1)}$
  $\rightarrow$ Cho từng mẫu thử vào ống nghiệm rồi đánh số
  $\text{Bước 2)}$
  $\rightarrow$ Cho $\text{quỳ tím}$ vào rồi quan sát
  $+)$ Quỳ hóa đỏ: $AgNO_3$
  $+)$ Quỳ hóa xanh: $Ba(OH)_2$, $Na_2CO_3$ (Nhóm $A$)
  $+)$ Không đổi màu: $NaCl$
  $\text{Bước 3)}$
  $\rightarrow$ Cho $HCl$ vào ống nghiệm ở nhóm $A$ rồi quan sát:
  $+)$ Có khí thoát ra: $Na_2CO_3$
  $\text{Na2CO3+2HCl$\rightarrow$2NaCl+H2O+CO2↑}$
  $+)$ Không hiện tượng: $Ba(OH)_2$
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{NaCl}&\text{Ba(OH)2}&\text{AgNO3}&\text{Na2CO3}\\\hline \text{Quỳ tím}&\text{—}&\text{xanh}&\text{đỏ}&\text{xanh}\\\hline \text{$HCl$}&\text{x}&\text{—}&\text{x}&\text{↑bay lên}\\\hline \end{array}

 2. -Lấy mỗi chất một ít ra làm mẫu thử và đánh số thứ tự
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline &\text{NaCl}&\text{$Ba(OH)_2$}\text{}&\text{$AgNO_3$}&\text{$Na_2$$CO_3$}\\\hline H_2SO_4&\text{x}&\text{kết tủa trắng}\text{}&\text{x}&\text{x}\\\hline AgNO_3&\text{kết tủa trắng}&\text{}\text{}&\text{x}&\text{x}\\\hline CaCl_2&\text{}&\text{}\text{}&\text{x}&\text{kết tủa trắng}\\\hline \end{array}
  -Các phản ứng xảy ra là:
                Ba(OH)_2+H_2SO_4→BaSO_4↓+2H_2O
                AgNO_3+NaCl→AgCl↓+NaNO_3
                CaCl_2+Na_2CO_3→CaCO_3↓+2NaCl
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )