Hóa học Lớp 9: Nêu tính chất hóa học của oxit (gồm oxit bazơ và oxit axit) và tính chất hóa học chung của axit.Viết phương trình phản ứng minh họa cho

Question

Hóa học Lớp 9: Nêu tính chất hóa học của oxit (gồm oxit bazơ và oxit axit) và tính chất hóa học chung của axit.Viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tuần 2022-06-08T02:57:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tính chất hh của oxit:
   +oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo hoặc kiềm ,tác dụng với axit tạo thành muối và nước ,tác dụng với oxit axit tạo thành muối
  Pt : BaO+ H2O —> Ba(OH)2
  + oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit ,tác dụng với dung dịch baoz tạo thành muối và nước ,tác dụng với oxit bazo tạo thành muối
  Pt: P2O5+ 3H2O—> 2H3PO4
  tính chất hh của axit:
  +axit làm quỳ tím thành đỏ
  + tác dụng với bazo tạo thành muối và nước
  pt: H2so4+ cu(oh)2—-> cuso4+ 2h2o
  + tác dụng với oxit bazo tạo thành muối và nước
  pt: fe2o3+ 6hcl —-> 2fecl3+ 3h2o
  +tác dụng với kim loại ta có 2 trường hợp:
  * axit loãng + kim loại (trừ Cu,Ag,Au)  tạo thành muối và khí H2
  pt :fe+h2so4 ( loãng ) —–> feso4+ h2 
  * axit đặc + kim loại (tất cả kim loại) tạo thành muối có hoá trị cao nhất ,không giải phóng khí H2 mà tạo thành các khí So2 hay H2S  + nước 
  pt : cu + 2h2so4 ( đặc) ——> cuso4 + so2 + 2h2o

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )