Hóa học Lớp 9: Nếu cho 1/2 Mgo tác dụng với 200g HCl. Tính nồng độ % của muối trong dd sau khi phản ứng kết thúc Giải gấp giúp e vs ạ e cảm ơn

Question

Hóa học Lớp 9: Nếu cho 1/2 Mgo tác dụng với 200g HCl. Tính nồng độ % của muối trong dd sau khi phản ứng kết thúc
Giải gấp giúp e vs ạ e cảm ơn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-12-19T05:40:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Em tham khảo nha :
  \(\begin{array}{l}
  MgO + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}O\\
  {n_{MgO}} = 0,5mol\\
  {n_{MgC{l_2}}} = {n_{MgO}} = 0,5mol\\
  {m_{MgC{l_2}}} = 0,5 \times 95 = 47,5g\\
  C{\% _{MgC{l_2}}} = \dfrac{{47,5}}{{0,5 \times 40 + 200}} \times 100\%  = 21,6\% 
  \end{array}\)
   

 2. $n_{MgO}$ = $\frac{ \frac{1}{2} }{24+16}$ = 0,0125 (mol)
  PTPƯ: MgO + 2HCl → $MgCl_{2}$ + $H_{2}O$
            0,0125                  0,0125               (mol)
  ⇒ $m_{MgCl_{2}}$ = 0,0125. 95 = 1,1875 (g)
  Nồng độ % của muối $MgCl_{2}$ sau phản ứng là : 
  C%$MgCl_{2}$ = $\frac{1,1875}{200}$.100% = 0,59375%
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )