Hóa học Lớp 9: Lấy ví dụ một số pt oxi hóa khử

Question

Hóa học Lớp 9: Lấy ví dụ một số pt oxi hóa khử, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 ngày 2022-05-01T01:38:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Một số PT oxi hóa khử:
  1/.
  $H_2O+Cl_2^0+H_2S^{-2}$ $\xrightarrow{t^o}$ $H_2S^{+6}O_4+HCl^{-1}$
  + Chất khử:  $H_2S$
  + Chất oxi hóa:  $Cl_2$
  + Quá trình oxi hóa:
  $1$ x  |  $S^{-2}→S^{+6}+8e$
  + Quá trình khử:
  $4$ x  |  $Cl_2^0+2.1e→2Cl^{-1}$
  + Cân bằng PT:
  $4H_2O+4Cl_2+H_2S$ $\xrightarrow{t^o}$ $H_2SO_4+8HCl$
  ____________________________
  2/.
  $H_2S^{+6}O_4+HI^{-1}→I_2^0+H_2S^{-2}+H_2O$
  Chất khử: $HI$
  Chất oxi hóa: $H_2SO_4$
  Quá trình oxi hóa:
  $4$ x  |  $2I^{-1}→I_2^0+2.1e$
  Quá trình khử:
  $1$ x  |  $S^{+6}+8e→S^{-2}$
  + Cân bằng PT:
  $H_2SO_4+8HI→4I_2+H_2S+4H_2O$
  ___________________________
  3/.
  $Zn^0+H_2S^{+6}O_4→Zn^{+2}SO_4+H_2S^{-2}+H_2O$
  Chất khử: $Zn$
  Chất oxi hóa: $H_2SO_4$
  Quá trình oxi hóa:
  $4$ x  |  $Zn^0→Zn^{+2}+2e$
  Quá trình khử:
  $1$ x  |  $S^{+6}+8e→S^{-2}$
  + Cân bằng PT:
  $4Zn+5H_2SO_4→4ZnSO_4+H_2S+4H_2O$
  ___________________________
  4/.
  $Al^0+HN^{+5}O_3→Al^{+3}(NO_3)_3+N{-3}H_4NO_3+H_2O$
  Chất khử: $Al$
  Chất oxi hóa: $HNO_3$
  Quá trình oxi hóa:
  $8$ x  |  $Al^0→Al^{+3}+3e$
  Quá trình khử:
  $3$ x  |  $N^{+5}+8e→N^{-3}$
  + Cân bằng PT:
  $8Al+30HNO_3→8Al(NO_3)_3+3NH_4NO_3+9H_2O$
  ______________________________
  5/.
  $HCl^{+5}O_3+H_2S^{-2}→HCl^{-1}+H_2S^{+6}O_4$
  + Chất khử: $H_2S$
  + Chất oxi hóa: $HCl$
  + Quá trình oxi hóa:
  $3$  x  $|S^{-2}→S^{+6}+8e$
  + Quá trình khử:
  $4$  x  $|Cl^{+5}+6e→Cl^{-1}$
  $4HClO_3+3H_2S→4HCl+3H_2SO_4$

 2. a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe
  Quá trình OXH:             2Al → 2Al3+ +6e                x4
  Quá trình khử:              3Fe+8/3 + 8e →3Fe0          x3
  8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe
  b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
  Quá trình OXH:             2Fe+2 → 2Fe+3 + 2e          x5
  Quá trình khử:              Mn+7 + 5e → Mn+2             x2
  10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
  c)Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O
  Quá trình OXH:            Cl→ Cl+5 + 5e                   x1
  Quá trình khử:              Cl0 + 1e → Cl-1                    x5
  3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O
  d) KClO3  → KCl + O2
  Quá trình OXH:            2O-2 → O2 + 4e                  x3
  Quá trình khử:              Cl+5 + 6e  → Cl-1                  x2
  3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )