Hóa học Lớp 9: https://scontent.fhph1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/271566460_229953705981178_3052620103976926860_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=ae9

Question

Hóa học Lớp 9: https://scontent.fhph1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/271566460_229953705981178_3052620103976926860_n.png?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=dn8-MKbBqkwAX86PY6-&_nc_ht=scontent.fhph1-3.fna&oh=03_AVL7LHRrv988M-Dqj3kcFGqDsc1Hx3SQx0PnsbQ5sWkSlg&oe=62044C21, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-03-02T20:55:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $(1)2Fe+3Cl_2\xrightarrow{t^o}2FeCl_3$
    $(2)FeCl_3+3NaOH\to Fe(OH)_3\downarrow+3NaCl$
    $(3)2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O$
    $(4)Fe_2O_3+3CO\xrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2\uparrow$
    $(5)Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )