Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp A gồm Fe Cu và MgO cho m g hỗn hợp A vào 500 ml dung dịch HCl 2M phản ứng vừa đủ thu được 5,6 lít khí điều kiện tiêu chuẩn và 3

Question

Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp A gồm Fe Cu và MgO cho m g hỗn hợp A vào 500 ml dung dịch HCl 2M phản ứng vừa đủ thu được 5,6 lít khí điều kiện tiêu chuẩn và 3,2 gam chất rắn không tan. tính m, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-03-14T11:54:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  m_{hh} = 37,2(gam)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có các PTHH :
  Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2        (1)
  MgO + 2HCl -> MgCl_2 + H_2O  (2)
  Cu không phản ứng với HCl
  -> Chất rắn không tan là Cu
  -> m_{Cu} = 3,2(gam)
  n_{H_2} = V/{22,4} = {5,6}/{22,4} = 0,25(mol)
  Theo PTHH(1)
  n_{Fe} = n_{H_2} = 0,25(mol)
  -> m_{Fe} = 0,25 × 56 = 14(gam)
  Đổi : 500(ml) = 0,5(lít)
  -> n_{HCl}(2) = C_M × V = 0,5 × 2 = 1(mol)
  ->  n_{MgO} = 1/2n_{HCl}(2) = 1/2 × 1 = 0,5(mol)
  -> m_{MgO} = 0,5 × 40 = 20(gam)
  -> m_{hh} = 20 + 3,2 + 14 = 37,2(gam) 

 2. Giải đáp:m=27,2g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi cho HH qua dd HCl thì Cu không phản ứng vì Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hoá học của kim loại.
  m_(Cu)=3,2g
  n_(HCl)=Cm.V=2.0,5=0,1mol
  PTHH xảy ra:
  Fe+2HCl->FeCl_2+H_2↑
  0,25→0,5
  MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O
  0,25←0,5
  Khi tác dụng với HCl thì Fe tác dụng mới tạo ra khí
  n_(H_2)=(5,6)/(22,4)=0,25mol
  n_(Fe)=n_(H_2)=0,25mol
  ->m_(Fe)=0,25.56=14g
  Ta có số mol HCl phản ứng với Fe là 0,5mol, nên số mol HCl còn lại tác dụng với MgO là 1-0,5=0,5mol
  ->n_(MgO)=0,25mol
  m=m_(Fe)+m_(MgO)+m_(Cu)
  ->m=0,25.56+0,25.40+3,2=27,2g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )