Hóa học Lớp 9: hòa tan hoàn toàn 9,75g kẽm bằng 300ml dd HCL a) viết PTHH b) tính thể tích khí hidro sinh ra c) tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng

Question

Hóa học Lớp 9: hòa tan hoàn toàn 9,75g kẽm bằng 300ml dd HCL
a) viết PTHH
b) tính thể tích khí hidro sinh ra
c) tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng
d) tính nồng độ mol của dd thu được sau pư, coi thể tích dung dịch không thay đổi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tháng 2022-03-19T07:17:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a,\\ Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ b,\\ n_{Zn}=\dfrac{9,75}{65}=0,15(mol)\\ n_{H_2}=n_{Zn}=0,15(mol)\\ V_{H_2}=0,15.22,4=3,36(l)\\ c,\\ n_{HCl}=2.n_{Zn}=0,3(mol)\\ CM_{dd\ HCl}=\dfrac{0,3}{0,3}=1(M)\\ d,\\ n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=0,15(mol)\\ CM_{dd\ ZnCl_2}=\dfrac{0,15}{0,3}=0,5(M)$

 2. Giải đáp:
  a. Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2↑
  b. V_{H_2} = 3,36l
  c. CM_{ddHCl} = 1M
  d. CM_{ddZnCl_2} = 0,5M
  Tóm tắt:
  m_{Zn} = 9,75g
  V_{ddHCl} = 300ml = 0,3l
  __________________________
  a. Viết PTHH
  b. V_{H_2} = ?
  c. CM_{ddHCl} = ?
  d. CM_{\text{dung dịch thu được}} = ?
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2↑
  n_{Zn} = (9,75)/65 = 0,15 (mol)
  b.
  Theo phương trình: n_{H_2} = n_{Zn} = 0,15 (mol)
  -> V_{H_2} = 0,15 . 22,4 = 3,36 (l)
  c.
  Đổi 300ml = 0,3l
  Theo phương trình: n_{HCl} = n_{Zn} . 2 = 0,15 . 2 = 0,3 (mol)
  -> CM_{ddHCl} = (0,3)/(0,3) = 1 (M)
  d.
  Dung dịch thu được sau phản ứng là ZnCl_2
  Theo phương trình: n_{ZnCl_2} = n_{Zn} = 0,15 (mol)
  -> CM_{ddZnCl_2} = (0,15)/(0,3) = 0,5 (M)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )