Hóa học Lớp 9: Hòa tan a gam bột magie vào 250ml dung dịch HCl có nồng độ x mol/lit , thu được 1,12 lit khí (đktc) . Tính a và x ?

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan a gam bột magie vào 250ml dung dịch HCl có nồng độ x mol/lit , thu được 1,12 lit khí (đktc) . Tính a và x ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-22T05:06:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo
  Giải đáp:
   $\text{a=1,2g và x=0,4M}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có PTHH sau:
  $\text{Mg+2HCl$\rightarrow$MgCl2+H2}$
  $\text{nH2= $\dfrac{1,12}{22,4}$=0,05 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nMg=nH2=0,05 mol}$
  $\rightarrow$ $\text{mMg=n.M=0.05.24=1,2g}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nHCl=2nH2=0,05.2=0,1 mol}$
  $\rightarrow$ $\text{CM HCl=$\dfrac{n}{V}$=$\dfrac{0,1}{0,25}$=0,4M}$

 2. Giải đáp: 
  $\text{Ta có :}$
  $\text{PTHH: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2}$
  $\text{mol:    0,05    0,1                       0,05 }$
  $\text{nH2=$\frac{1,12}{22,4}$ = 0,05 mol}$
  $\text{Theo PTHH : nMg=nH2=0,05 mol ; nHCl = 2 nH2 =0,1 mol}$
  $\text{=> a=0,05*24=1,2 g }$
  $\text{=> x =$\frac{0,1}{0,25}$ =0,4 M}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )