Hóa học Lớp 9: Hòa tan 9,2 g hỗn hợp mg và MgO ta cần đủ m g dung dịch HCL 14,6% sau phản ứng ta thu được 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn a viết p

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 9,2 g hỗn hợp mg và MgO ta cần đủ m g dung dịch HCL 14,6% sau phản ứng ta thu được 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn a viết phương trình hóa học xảy ra tìm m dung dịch đã dùng tính phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp tính phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tháng 2022-12-19T10:36:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑     (1)
     MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O  (2)
  nH2 = 1,12 ÷ 22,4 = 0,05 mol
  Theo (1): nMg = nH2 = 0,05 mol
  mMg = 0,05 × 24 = 1,2g
  %mMg = 1,2 ÷ 9,2 ×100% = 13,04%
  %mMgO = 100% – 13,04% = 86,96%
   mMgO = 9,2 – 1,2 = 8g
  nMgO = 8 ÷ 40 = 0,2 mol
  Theo (1): nHCl(1) = 2nMg = 2 × 0,05 = 0,1 mol
  Theo (2): nHCl(2) = 2nMgO = 0,2 × 2 = 0,4 mol
  nHCl = nHCl (1) + nHCl (2) = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol
  mHCl = 0,5 × 36,5 = 18,25g
  mdd HCl = 18,25 ÷ 14,6% = 125g
   

 2. PTHH xảy ra là:
  Mg+2HCl->MgCl_2+H_2
  0,05←0,1…..0,05……………..0,05
  MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O
  0,2->0,4mol->0,2
  n_(H_2)=n_(Mg)=(1,12)/(22,4)=0,05mol
  Ta có: m_(MgO)=mHH-m_(Mg)=9,2-0,05×24=8g
  ->n_(MgO)=8/(24+16)=0,2mol
  n_(HCl)=0,1+0,4=0,5mol
  mddHCl=125g
  Bảo toàn khối lượng ta có:
  mHH+mddHCl= mdd+mH_2
  9,2+125=mdd+0,05×2
  ->mdd=134,1g
  Phần trăm dd sau phản ứng là dd MgCl_2
  C%MgCl_2=((0,05+0,2)×(24+71)×100)/(134,1)=17,71%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )