Hóa học Lớp 9: Hòa tan 8,92 gam hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng dd HCl 3M(vừa đủ). Sau phản ứng thu được dd B và 1,12 l khí H2 (đktc). a. Tính thành phần

Question

Hóa học Lớp 9: Hòa tan 8,92 gam hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng dd HCl 3M(vừa đủ). Sau phản ứng thu được dd B và 1,12 l khí H2 (đktc).
a. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
b. Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng vừa đủ cho phản ứng.
c. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. Biết rằng sự hòa tan không làm thay đổi thể tích của dung dịch., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 ngày 2022-04-19T21:49:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a.
  %m_{Zn} = 36,43%
  %m_{ZnO} = 63,57%
  b. V_{ddHCl} = 80ml
  c. CM_{ddZnCl_2} = 1,5M
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 (1)
  ZnO + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 O (2)
  n_{H_2} = (1,12)/(22,4) = 0,05 (mol)
  Theo phương trình (1): n_{Zn} = n_{H_2} = 0,05 (mol)
  m_{Zn} = 0,05 . 65 = 3,25 (g)
  -> %m_{Zn} = (3,25 . 100)/(8,92) = 36,43 (%)
  -> %m_{ZnO} = 100 – 36,43 = 63,57 (%)
  b.
  n_{ZnO} = (8,92 – 3,25)/81 = 0,07 (mol)
  Theo phương trình (1): n_{HCl} = n_{H_2} . 2 = 0,05 . 2 = 0,1 (mol)
  Theo phương trình (2): n_{HCl} = n_{ZnO} . 2 = 0,07 . 2 = 0,14 (mol)
  ∑n_{HCl} = 0,1 + 0,14 = 0,24 (mol)
  -> V_{ddHCl} = (0,24)/3 = 0,08 (l) = 80 (ml)
  c.
  Dung dịch thu được sau phản ứng là ZnCl_2
  Theo phương trình(1): n_{ZnCl_2} = n_{H_2} = 0,05 (mol)
  Theo phương trình(2): n_{ZnCl_2} = n_{ZnO} = 0,07 (mol)
  ∑n_{ZnCl_2} = 0,05 + 0,07 = 0,12 (mol)
  -> CM_{ddZnCl_2} = (0,12)/(0,08) = 1,5 (M)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )