Hóa học Lớp 9: Hoà tan 2,76 gam Na vào nước dư thu được 120 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là: A. 1,5M. B. 0,01M. C. 0,5 M. D. 1M.

Question

Hóa học Lớp 9: Hoà tan 2,76 gam Na vào nước dư thu được 120 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:
A.
1,5M.
B.
0,01M.
C.
0,5 M.
D.
1M., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 42 phút 2022-06-11T17:10:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   \(D\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phản ứng xảy ra:
  \(2Na + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH + {H_2}\)
  Ta có:
  \({n_{Na}} = \dfrac{{2,76}}{{23}} = 0,12{\text{ mol}}\)
  Theo phản ứng:
  \(n_{NaOH}=n_{Na}=0,12 \text{ mol}\)
  \({V_A} = 120{\text{ ml = 0,12 lít}}\)
  \( \to {C_{M{\text{ NaOH}}}} = \frac{{0,12}}{{0,12}} = 1M\)

 2. Em tham khảo!
  Giải đáp:
   bb D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi $120ml$ thành $0,12l$
   Ta có PTHH sau:
  $\text{2Na+2H2O$\rightarrow$2NaOH+H2}$
  Có $\text{nNa=$\dfrac{2,76}{23}$=0,12 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nNa=nNaOH=0,12 mol}$
  Vậy $\text{CM NaOH=$\dfrac{n}{V}$=$\dfrac{0,12}{0,12}$=1M}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )