Hóa học Lớp 9: Giúp mình câu này với Hoàn thành các chỗi phản ứng hoá học sau a) Là -> Al2O3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> Al2(SO4)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3

Question

Hóa học Lớp 9: Giúp mình câu này với
Hoàn thành các chỗi phản ứng hoá học sau
a) Là -> Al2O3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> Al2(SO4)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3
b) Fe -> Fe2O3 -> Fe(OH)3 -> Fe2(SO4)3 -> FeCl3 -> Fe(NO3)3 -> Fe(OH)3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-04-13T11:37:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $a,4Al+3O_2\xrightarrow{t^o}2Al_2O_3\\ Al_2O_3+2NaOH\to 2NaAlO_2+H_2O\\ NaAlO_2+CO_2+2H_2O\to NaHCO_3+Al(OH)_3\downarrow\\ 2Al(OH)_3+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+6H_2O\\ Al_2(SO_4)_3+3BaCl_2\to 2AlCl_3+3BaSO_4\downarrow\\ AlCl_3+3AgNO_3\to 3AgCl\downarrow+Al(NO_3)_3\\ b,4Fe+3O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3\\ Fe_2O_3 \text{không ra được} Fe(OH)_3\\ 2Fe(OH)_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+6H_2O\\ Fe_2(SO_4)_3+3BaCl_2\to 2FeCl_3+3BaSO_4\downarrow\\ FeCl_3+3AgNO_3\to 3AgCl\downarrow+Fe(NO_3)_3\\ Fe(NO_3)_3+3NaOH\to Fe(OH)_3\downarrow+3NaNO_3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )