Hóa học Lớp 9: giúp e vs ạ. Câu 21: Các cặp chất sau,cặp chất nào không phản ứng được với nhau? A. Natri và H2O B. Kim loại bạc và dung dịch CuCl2 C.

Question

Hóa học Lớp 9: giúp e vs ạ.
Câu 21: Các cặp chất sau,cặp chất nào không phản ứng được với nhau?
A. Natri và H2O B. Kim loại bạc và dung dịch CuCl2
C. Kẽm và dung dịch H2SO4 loãng D. Dung dịch CuSO4 và dung dịch NaOH
Câu 22: Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2?
A. Ba. B. Cu. C. Mg. D. Zn.
Câu 27: Tính chất hóa học đặc trưng của sắt là?
A. Tác dụng với axit, bazơ, muối.
B. Tác dụng với axit, HNO3 đặc nguội, tác dụng với muối.
C. Tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịch muối, không tác dụng HNO3 đặc
nguội, không tác dụng H2SO4 đặc nguội.
D. Tác dụng với axit, oxit axit, không tác dụng HNO3 loãng, tác dụng với muối., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 5 ngày 2022-06-17T08:05:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 21.B
    22.D
    27.C

  2. Câu 21: B
    Câu 22: D
    Câu 27: C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )