Hóa học Lớp 9: Để loại bỏ khí clo thừa sau khi làm thí nghiệm, người ta dẫn khí clo vào (1 Point) dung dịch HCl dung dịch NaOH dung dịch NaCl nước

Question

Hóa học Lớp 9: Để loại bỏ khí clo thừa sau khi làm thí nghiệm, người ta dẫn khí clo vào

(1 Point)
dung dịch HCl
dung dịch NaOH
dung dịch NaCl
nước., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 3 ngày 2022-04-19T18:35:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Trường hợp đúng là :
  a) sai vì Clo không tác dụng với HCl
  c) sai vì Clo không tác dụng với NaCl
  d) sai vì phản ứng của clo với nước là phản ứng thuận nghịch, khí clo vẫn thoát ra 
  b) Dung dịch NaOH
  Giải thích: Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH theo phương trình hóa học sau:
  Phương trình hóa học: Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )