Hóa học Lớp 9: cho 4,6 g natri hòa tan vào 150 g H2O thu được dung dịch A và khí B a) tính C% chất trong dung dịch dịch A và V khí B (đktc) B) cho du

Question

Hóa học Lớp 9: cho 4,6 g natri hòa tan vào 150 g H2O thu được dung dịch A và khí B
a) tính C% chất trong dung dịch dịch A và V khí B (đktc)
B) cho dung dịch A vào 100ml dung dịch CuCl2 tính khốilượng các chất thu được sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tháng 2022-02-17T06:12:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  PTHH: $2Na_{}$ + $2H_{2}O$ → $2NaOH_{}$ + $H_{2}$↑
            ${0,2mol}$                        ${0,2mol}$        ${0,1mol}$
  $n_{Na}$ = $\dfrac{4,6}{23}$ = ${0,2mol}$
  a)
  Ta có: $m_{NaOH}$ ${=}$ ${0,2.40 = 8g}$ 
  $m_{H2}$ ${=}$ ${0,1.2 = 0,2g}$ 
  $mdd_{spứ}$ ${= 150 + 4,6 – 0,2 =154,4g}$
  ⇒ \text{C%A = } $\dfrac{8.100}{154,4}$ \text{= 5,18%}
  ⇒ $V_{H2}$ ${=0,1.22,4 = 2,24l}$
  b) 
  $2NaOH_{}$ + $CuCl_{2}$ → $2NaCl_{}$ + $Cu(OH)_{2}$↓
  ${0,2mol}$                            ${0,2mol}$      ${0,1mol}$ 
  Ta có: $m_{Cu(OH)2}$ ${ = 0,1.98 = 9,8g}$ 
            $m_{NaCl}$ ${ = 0,2. 58,5=11,7g}$  

 2. PTHH : 2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2↑
  n_{Na} = m/M = {4,6}/23 = 0,2(mol)
  a)
  m_{Ct_{NaOH}} = 0,2 . 40 = 8(gam)
  m_{dd_{NaOH}} = (150 + 4,6) – (2 . 0,2) = 154,2(gam)
  -> C%_{NaOH} = (8 . 100)/(154,2) = 5,19(%)
  V_{H_2} = 0,2 . 22,4 = 4,48(lít)
  b)
  PTHH : CuCl_2 + 2NaOH -> Cu(OH)_2↓ + 2NaCl 
  m_{Cu(OH)_2} = 1/2 . 0,2 . 98 = 9,8(gam)
  m_{NaCl} = 0,2 . 58,5 = 11,7(gam)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )