Hóa học Lớp 9: Cho 30,6 gam hỗn hợp hai chất Na2CO3 và K2O phản ứng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). a) Viết các PTH

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 30,6 gam hỗn hợp hai chất Na2CO3 và K2O phản ứng hết với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc).
a) Viết các PTHH xảy ra.
b) Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-04-13T15:27:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Pt:(1) $Na_2CO_3$ +2HCl → 2NaCl + $H_2O$ + $CO_2$↑
           (2) $K_2O$ + 2HCl → 2KCl + $H_2O$
  b) Theo pt (1) chất khí tạo thành là $CO_2$ 
  ⇒ n$CO_2$ = $\frac{VCO_2}{22,4}$ = $\frac{4,48}{22,4}$ = 0,2(mol)
  theo pt Pứ (1) n$Na_2CO_3$ = n$CO_2$ = 0,2(mol)
  ⇒ m$Na_2CO_3$ = n$Na_2CO_3$×M$Na_2CO_3$ = 0,2×106 = 21.2(g)
  Theo bài cho $m_Hỗn hợp$ = 30,6g
  ⇒m$K_2O$ = $m_Hỗn hợp$ – m$Na_2CO_3$ = 30.6 – 21.2 = 9.4(g)
  ⇒ %$Na_2CO_3$ = $\frac{21,2}{30,6}$x100% ≈ 69,28%
      %$K_2O$ = $\frac{9,4}{30,6}$x100% ≈ 30,72%
                                 #Thanh#
                          Chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Na_2CO_3 + 3HCl → 2NaCl + CO_2 + H_2O
  K_2O + 2HCl → 2KCl  + H_2O
  b) n_{CO_2} = $\frac{4,48}{22,4}$ = 0,2 mol 
  n_{Na_2CO_3} = n_{CO_2} = 0,2 mol 
  %m_{Na_2CO_3} = $\frac{0,2.106}{30,6}$ .100= 69,2%
  %m_{K_2O} = 100 – 69,2 = 30,8%
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )