Hóa học Lớp 9: Cho 11,2g Fe và 2,7g Al tác dụng với dung dịch `H_2SO_4` loãng, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư tác dụng với d

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 11,2g Fe và 2,7g Al tác dụng với dung dịch `H_2SO_4` loãng, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư tác dụng với dung dịch Y, cô cạn thì thu được m gam chất rắn. Tính m?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 3 tháng 2022-02-18T02:23:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  – n_{Fe}= (11,2)/(56) = 0,2(mol)
  – n_{Al} = (2,7)/(27)=0,1(mol)
   Fe + H_2SO_4 -> FeSO_4 + H_2
  2Al + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2
  FeSO_4 + 2NaOH -> Fe(OH)_2 + Na_2SO_4
  Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH -> 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4
  Al(OH)_3 + NaOH -> NaAlO_2 + 2H_2O
  4Fe(OH)_2 + O_2 \overset{t^o}\to 2Fe_2O_3 + 4H_2O
  \text{ Bảo toàn nguyên tố Fe:}
  => n_{Fe_2O_3}=1/2 . n_{Fe} =1/2 .0,2=0,1(mol)
  => m_{Fe_2O_3} = 0,1. 160=16(gam)

 2. $\text{n$_{Fe}$=11,2:56=0,2(mol)}$
  $\text{n$_{Al}$=2,7:27=0,1(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{Fe+H2SO4→FeSO4+H2↑}$
  $\text{0,2            →   0,2  (mol)}$
  $\text{2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2}$
  $\text{0,1                  →0,05(mol)}$
  $\text{FeSO4+2NaOH→Fe(OH)2↓+Na2SO4}$
  $\text{0,2                      →0,2  →        0,2 (mol)}$
  $\text{Al2(SO4)3+6NaOH→2Al(OH)3↓+3Na2SO4}$
  $\text{0,05                        →  0,1          →0,15(mol)}$
  $\text{2Al(OH)3+2NaOH→2NaAlO2+4H2O}$
  $\text{0,1                            → 0,1(mol)}$
  $\text{⇒m$_{Fe(OH)2}$=0,2.90=18(g)}$
  $\text{m$_{NaAlO2}$=0,1.82=8,2(g)}$
  $\text{m$_{Na2SO4}$=(0,2+0,15).142=49,7(g)}$
  $\text{⇒m=18+8,2+49,7=75,9(g)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )