Hóa học Lớp 9: Cho 11,2 gam bột Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng kết thúc thu được khối chất rắn X. Hoà tan X vào trong dung dịch HCl

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 11,2 gam bột Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng kết thúc thu được khối chất rắn X. Hoà tan X vào trong dung dịch HCl dư thấy còn lại a gam chất rắn không tan.
a, Viết các PTHH
b, Tính a? Tính khối lượng của X?
c, Tính khối lượng muối sắt clorua tạo ra
( Giải nhanh dùm mình với ạ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tuần 2022-04-13T22:38:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Fe + CuSO_4→ FeSO_4 + Cu
  b) 
  n_{Fe} = $\frac{11,2}{56}$ = 0,2 mol 
  n_{CuSO_4} = $\frac{100}{1000}$ .1 = 0,1 mol 
  Xét $\frac{n_{Fe} }{1}$ > $\frac{n_{CuSO_4} }{1}$ 
  → Fe dư
  n_{Cu} = n_{CuSO_4} = 0,1 mol 
  m_{Cu} = 0,1 . 64 = 6,4g
  Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2
  X gồm Cu Fe dư 
  n_{Fe} dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol 
  m_{Fe} = 0,1 . 56 = 5,6g
  m_X = 6,4 + 5,6 = 12g
  c) n_{FeCl_2} = n_{Fe} = 0,1 mol 
  m_{FeCl_2} = 0,1 . 127 = 12,7g
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. $a,PTHH:Fe+CuSO_4\to FeSO_4+Cu\downarrow\\ n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2(mol);n_{CuSO_4}=1.0,1=0,1(mol)\\ \text{Lập tỉ lệ: }\dfrac{n_{Fe}}{1}>\dfrac{n_{CuSO_4}}{1}\Rightarrow Fe\text{ dư}\\ \Rightarrow X:Fe(dư),Cu\\ \Rightarrow PTHH:Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2\\ b,\text{Chất rắn ko tan: }Cu\\ n_{Cu}=n_{CuSO_4}=0,1(mol)\\ \Rightarrow a=m_{Cu}=0,1.64=6,4(g)\\ n_{Fe(dư)}=n_{Fe}-n_{Fe(p/ứ)}=0,2-0,1=0,1(mol)\\ \Rightarrow m_X=m_{Fe(dư)}+m_{Cu}=0,1.56+6,4=12(g)\\ c,n_{FeCl_2}=n_{Fe(dư)}=0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{FeCl_2}=0,1.127=12,7(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )