Hóa học Lớp 9: Cho 10 gam hỗn hợp khí gồm CO và CO 2 đi qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam chất kết tủa. Tính phần trăm theo khối lượng m

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 10 gam hỗn hợp khí gồm CO và CO 2 đi qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam chất kết tủa. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp trên?
(Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40). giúp em với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tháng 2022-03-02T07:08:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $\text{%CO2=88%}$
  $\text{%CO=12%}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta chỉ có duy nhất $1$ PTHH xảy ra:
  $CO_2+Ca(OH)_2$ $\rightarrow$ $CaCO_3↓+H_2O$
  $+)$ Kết tủa: $CaCO_3$
  ___________________________________________________________
  Có $\text{nCaCO3=$\dfrac{20}{100}$=0,2 mol}$
  Dựa vào PTHH) $\text{nCO2=nCaCO3=0,2 mol}$
  Vậy $\text{mCO2=n.M=0,2.44=8,8g}$
  $\rightarrow$ $\text{%CO2=$\dfrac{8,8}{10}$.100=88%}$
  $\rightarrow$ $\text{%CO=100-88=12%}$

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cho hỗn hợp khí trên qua nước vôi trong dư thì chỉ có duy nhất $CO_{2}$ phản ứng.
  PTHH xảy ra: $CO_{2}$ + $Ca(OH)_{2}$ → $CaCO_{3}$ + $H_{2}O$ 
                        0,2      ←                                0,2 (mol)
  $n_{CaCO3}$ = $\frac{20}{100}$ = 0,2 mol.
  ⇒ $m_{CO2}$ = 0,2 . 44 = 8,8 gam → $m_{CO}$ = 10 – 8,8 = 1,2 gam. 
  Vậy: %$m_{CO2}$ = $\frac{8,8}{10}$ . 100% = 88%  ⇒ %$m_{CO}$ = 100% – 88% = 12% 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )