Hóa học Lớp 9: Cho 10,6g Na2CO3 vào 200g dung dịch HCl (vừa đủ). a. Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng ? b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứ

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 10,6g Na2CO3 vào 200g dung dịch HCl (vừa đủ).
a. Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng ?
b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 tháng 2022-06-15T18:18:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a. C%_{ddHCl} = 3,65%
  b. m_{NaCl} = 11,7g
  $\\$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Na_2 CO_3 + 2HCl -> 2NaCl + CO_2↑ + H_2 O
  n_{Na_2 CO_3} = (10,6)/(106) = 0,1 (mol)
  a.
  Theo phương trình: n_{HCl} = n_{Na_2 CO_3} . 2 = 0,1 . 2 = 0,2 (mol)
  m_{HCl} = 0,2 . 36,5 = 7,3 (g)
  -> m_{ddHCl} = (7,3 . 100)/(200) = 3,65 (%)
  b.
  Theo phương trình: n_{HCl} = n_{NaCl} . 2 = 0,1 . 2 = 0,2 (mol)
  -> m_{NaCl} = 0,2 . (23 + 35,5) = 11,7 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )