Hóa học Lớp 9: chia 0,2 mol AlCl3 thành 2 phần bằng nhau p1:tác dụng với 350ml dung dịch KOH 1M .tính m kết tủa P2:tác dụng với V lít dd NaOH 2M thu

Question

Hóa học Lớp 9: chia 0,2 mol AlCl3 thành 2 phần bằng nhau
p1:tác dụng với 350ml dung dịch KOH 1M .tính m kết tủa
P2:tác dụng với V lít dd NaOH 2M thu đc 19,5g kết tủa. tính giá trị của V
##mn giúp e với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-19T11:09:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phần 1:
  Đổi: $350ml=0,35lít$
  $nKOH=0,35.1=0,35mol$
  Giá trị 1 phần:$nAlCl_3:2=0,2:2=0,1mol$
  PTHH:
  $AlCl_3+3KOH→Al(OH)_3↓+3KCl$     (1)
  0,1                 0,3                0,1          (mol)
  $KOH+Al(OH)_3→NaAlO_2+2H_2O$
  0,05                 0,05               (mol)
  Xét tỉ lệ:
  (nAlCl_3)/1 = (0,1)/1 $=0,1<$ (Al(OH)_3)/1 = (0,35)/1 $=0,35$
  ⇒ Lượng $AlCl_3$ hết, lượng $KOH$ còn dư, tính theo $nAlCl_3$
  Theo phương trình, ta có:
  $nKOH(phảnứng)=3.nAlCl_3=3.0,1=0,3mol$
  $nKOH(dư)=nKOH-nKOH(phảnứng)=0,35-0,3=0,005mol$
  $nAl(OH)_3(1)=nAlCl_3=0,1mol$
  $nAl(OH)_3(2)=nKOH(dư)=0,05mol$
  $nAl(OH)_3(kếttủacònlại)=nAl(OH)_3(1)-nAl(OH)_3(2)=0,1-0,05=0,05mol$
  $m=mAl(OH)_3(kếttủacònlại)=0,05.78=3,9g$
  Phần 2: 
  $nAl(OH)_3=$ (19,5)/(78) $=0,25mol$
  $AlCl_3+3NaOH→Al(OH)_3↓+3NaCl$     (1)
  0,1                   0,75             0,25          (mol)
  Theo phương trình, ta có:
  $nNaOH=3.nAl(OH)_3=3.0,25=0,75mol$
  $V=V_{NaOH}=$ (0,75)/2 $=0,375lít=375ml$
  (Bạn xem lại đề, vì mình thấy lượng $Al(OH)_3=0,25mol>lượng $AlCl_3=0,1mol$. Nhưng thôi bỏ qua $nAlCl_3$ nên mình tính theo kết tủa)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )