Hóa học Lớp 9: Câu 2: Khí thải của một nhà máy hóa chất có chứa SO2 và CO2. Để bảo vệ môi trường, các khí đó cần được hấp thụ hết bằng cách sục vào lư

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 2: Khí thải của một nhà máy hóa chất có chứa SO2 và CO2. Để bảo vệ môi trường, các khí đó cần được hấp thụ hết bằng cách sục vào lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. HCl.. C. Ca(OH)2.. D. CaCl2..
Câu 3: Cacbonđioxit được sử dụng phổ biến để sản xuất Ure, Sodda….Cacbonđioxit thuộc loại hợp chất nào?
A. Axit. B. Oxit axit. C. Oxit bazơ. D. Bazơ.
Câu 4: Tất cả các muối hiđrocacbonat đều kém bền nhiệt, khi nung nóng NaHCO3 bị phân hủy thành các sản phẩm là:
A. Na2O, CO, H2. B. Na, CO2, H2O.
C. Na2CO3, CO, H2. D. Na2CO3, CO2, H2O.
Câu 5: Cho 30g muối cacbonat của một kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). CTHH của muối là:
A. MgCO3. B. FeCO3. C. CaCO3 . D. BaCO3 ., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tháng 2022-02-23T05:25:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 2: Khí thải của một nhà máy hóa chất có chứa SO2 và CO2. Để bảo vệ môi trường, các khí đó cần được hấp thụ hết bằng cách sục vào lượng dư dung dịch nào sau đây?
  A. NaCl.   B. HCl..   C. Ca(OH)2..   D. CaCl2..
  Câu 3: Cacbonđioxit được sử dụng phổ biến để sản xuất Ure, Sodda….Cacbonđioxit thuộc loại hợp chất nào?
  A. Axit.   B. Oxit axit.   C. Oxit bazơ.   D. Bazơ.
  Câu 4: Tất cả các muối hiđrocacbonat đều kém bền nhiệt, khi nung nóng NaHCO3 bị phân hủy thành các sản phẩm là:
  A. Na2O, CO, H2.   B. Na, CO2, H2O.
  C. Na2CO3, CO, H2.   D. Na2CO3, CO2, H2O.
  Câu 5: Cho 30g muối cacbonat của một kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(đktc). CTHH của muối là:
  A. MgCO3.   B. FeCO3.   C. CaCO3 .   D. BaCO3 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )