Hóa học Lớp 9: Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: (a) Cho CuO vào dung dịch H2SO4 loãng. (b) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (c) Cho

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:
(a) Cho CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.
(b) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho Na vào nước.
(d) Cho CaO vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm có tạo ra đơn chất là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 14: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hóa học?
A. K. Mg, Fe, Zn. Al. Cu.
B. Cu, Al, Zn, Fe, Mg. K.
C.K, Mg. Al, Zn, Fe, Cu.
D. Cu, Fe, Zn, Al, Mg. K., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 22 phút 2022-05-01T00:30:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo!
  Giải đáp:
   $13)D$
  $14)D$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 13)
  $\rightarrow$ Chọn bb D 
  a) $CuO$ $+$ $H_2SO_4$ $\rightarrow$ $CuSO_4$ $+$ $H_2O$
  $\rightarrow$ Không tạo đơn chất
  b) $Fe$ $+$ $CuSO_4$ $\rightarrow$ $FeSO_4$ $+$ $Cu$
  $\rightarrow$ Có tạo đơn chất là $Cu$
  c) $2Na$ $+$ $2H_2O$ $\rightarrow$ $2NaOH$ $+$ $H_2$
  $\rightarrow$ Có tạo đơn chất là $H_2$
  d) $CaO$ $+$ $2HCl$ $\rightarrow$ $CaCl_2$ $+$ $H_2O$
  $\rightarrow$ Không tạo đơn chất
  Câu 14)
  $\rightarrow$ Chọn bb D
  Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
  $\underbrace{\text{K.Ba,Ca,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt,Au}}_{\text{<——————————————————————————tăng dần}}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )