Hóa học Lớp 9: Câu 1 : Trong các chất sau đây, đâu là oxit? A. CaCl2 B. H2CO3. C. CuO. D. Mg(OH)2. Câu 2 : Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 1 : Trong các chất sau đây, đâu là oxit?
A. CaCl2
B. H2CO3.
C. CuO.
D. Mg(OH)2.
Câu 2 : Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm?
A. CuO
B. CaO
C. ZnO.
D. PbO.
Câu 3a : Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là :
A. K2O
B. CuO.
C. CO.
D. SO2.
Câu 3b : Trong các kim loại cho dưới đây, kim loại nào phản ứng được với dung dịch NaOH ?
A. Cu
B. Al.
C. Fe
D.Na
Câu 4 : Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:
A. Zn, Fe, Al.
B. Fe, Cu, Mg.
C. Zn, Fe, Cu.
D. Fe, Zn, Ag.
Câu 5 : Khi cho BaCl2 vào H2SO4 xuất hiện hiện tượng gì ?
A. Dung dịch không đổi màu.
B. Sủi bọt khí.
C. Kết tủa trắng
D. Kết tủa xanh.
Câu 6 : Khi cho BaCl2 vào AgNO3 xuất hiện hiện tượng gì ?
A. Dung dịch không đổi màu.
B. Kết tủa trắng AgCl.
C.Kết tủa trắng Ba(NO3)2 .
D. Kết tủa xanh., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-20T03:42:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1 : C. $CuO$.  Là oxit
  A. CaCl2 : là muối
  B. H2CO3 : là axit
  D. Mg(OH)2: là bazo
  Câu 2 : B. $CaO$ 
  Oxit bazơ được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là $CaO$, vì nó có tính háo nước
  Câu 3a : A. $K_2O$ 
  Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là : $K_2O$
  PTHH: $K_2O+H_2O→2KOH$ 
  Câu 3b :  B. $Al$
  Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là $Al$ vì $Al$ là kim loại lưỡng tính
  PTHH: $Al+NaOH+H_2O→NaAlO_2+H_2↑$
  Câu 4 : A. $Zn,Fe,Al$
  $Zn,Fe,Al$ đứng trước $H$ trong dãy hoạt động hóa học nên tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng
  B. Fe, Cu, Mg.  → $Cu$ không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
  C. Zn, Fe, Cu.  → $Cu$ không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
  D. Fe, Zn, Ag. → $Ag$ không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng
  Câu 5 : C. Kết tủa trắng
  Khi cho BaCl2 vào H2SO4 xuất hiện Kết tủa trắng $BaSO_4$
  PTHH: $BaCl_2+H_2SO_4→BaSO_4↓+2HCl$
  Câu 6 : B. Kết tủa trắng AgCl
  Khi cho BaCl2 vào AgNO3 xuất hiện Kết tủa trắng AgCl
  PTHH: $BaCl_2+2AgNO_3→2AgCl↓+Ba(NO_3)_2$

 2. Giải đáp:
  1. C (CuO)
  2.  B. CaO
  3a. A. K2O
  K2O+H2O->2KOH
  3b. B.
  Al + NaOH+H2O->NaAlO2+1,5H2
  4. A. Zn, Fe, Al. (các đáp án còn lại có Cu và Ag là 2 KL không tác dụng với H2SO4 loãng)
  Zn+H2SO4->ZnSO4+H2
  2Fe+6H2SO4->Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O
  2Al + 3H2SO4->Al2(SO4)3+ 3H2
  5. C. Kết tủa trắng
  BaCl2+H2SO4->BaSO4 (kt trắng)+2HCl
  6. B. Kết tủa trắng AgCl.
  2AgNO3+BaCl2->2AgCl(kt trắng)+Ba(NO3)2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )