Hóa học Lớp 9: Câu 1.cho sắt tác dụng với HCL thu đc 6,72 lít H2( ĐKTC). Tìm m (sắt)? Câu 2: cho Zn tác dụng với H2SO4 thu được, m gam muối và 13,44

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 1.cho sắt tác dụng với HCL thu đc 6,72 lít H2( ĐKTC). Tìm m (sắt)?
Câu 2: cho Zn tác dụng với H2SO4  thu được, m gam muối và 13,44 lít H2(ĐKTC). Tìm m
Câu 3: cho 5,6 gam Fe tác dụng với CuSO4 dư thu đc m gam chất rắn .Tìm m?
Câu 4: Hoàn thành các chương trình phnar ứng sau đây: 
a. Sắt cháy trong oxi ko khí 
b. Cu cháy trong oxi
c. Zn tác dụng với CuSO4
d. CaO+H2O
e. Na+H2O
f. NaOH+HCL
g. KOH+H2SO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tháng 2022-03-02T09:20:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  0
  2022-03-02T09:22:04+00:00
  Câu 1:
  $n_{H_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3 (mol)
  PTHH         Fe+2HCl→FeCl_2+H_2
                      0,3                                         0,3      mol
  →n_{Fe}=n_{H_2}=0,3 (mol)
  →m_{Fe}=n.M=0,3.56=16,8 (g)
  Câu 2:
  $n_{H_2(đktc)}$=\frac{V}{22,4}=\frac{13,44}{22,4}=0,6 (mol)
  PTHH               Zn+H_2SO_4→ZnSO_4+H_2
                             0,6                                                      0,6       mol
  →n_{Zn}=n_{H_2}=0,6 (mol)
  →m_{Zn}=n.M=0,6.65=39 (g)
  Câu 3:
  n_{Fe}=\frac{m}{M}=\frac{5,6}{56}=0,1 (mol)
  PTHH             Fe+CuSO_4→FeSO_4+Cu
                           0,1                                               0,1    mol
  →n_{Cu}=n_{Fe}=0,1 (mol)
  →m_{Cu}=n.M=0,1.64=6,4 (g)
  Câu 4:
  a. 3Fe+2O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ Fe_3O_4
  b. 2Cu+O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2CuO
  c. Zn+CuSO_4→ZnSO_4+Cu
  d. CaO+H_2O→Ca(OH)_2
  e. 2Na+2H_2O→2NaOH+H_2
  f. NaOH+HCl→NaCl+H_2O
  g. 2KOH+H_2SO_4→K_2SO_4+2H_2O

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )