Hóa học Lớp 9: Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Đốt cháy hoàn toàn 32,4 gam nhôm trong không khí. Khối lượng nhôm oxit tạo thành và thể tích kh

Question

Hóa học Lớp 9: Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Đốt cháy hoàn toàn 32,4 gam nhôm trong không khí. Khối lượng nhôm oxit tạo thành và thể tích không khí (đktc) cần cho phản ứng là:
(0.5 Điểm)
A. 122,4 gam và 134,4 lít
B. 61,2 gam và 20,16 lít
C. 61,2 gam và 100,8 lít
D. 122,4 gam và 20,16 lít, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-06-21T02:00:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{Al}$ = 32,4 : 27 = 1,2 (mol)
  4Al + 3O2 ⟶ 2Al2O3
  1,2     0,9           0,6              (mol)
  $m_{Al_{2}O_{3}}$ = 0,6 × 102 = 61,2 (g)
  $V_{O_{2}}$ = 0,9 × 22,4 = 20,16 (lít)
  $V_{kk}$ = 20,16 : 20% = 100,8 (lít)
  ⇒ Chọn C

 2. $phanduc7092$
  $n_{Al}$ $=$  $\frac{32,4}{27}$  $=$ $1,2$ $(mol)$
  $PTHH:$ $4Al$ $+ $ $3O_{2}$ $\rightarrow$ $2Al_{2}$$O_{3}$ 
                 $1,2$ $\longrightarrow$ $0,9$ $\longrightarrow$ $0,6$      $(mol)$
  Có $n_{Al_{2}O_{3}}$ $=$ $0,6$ $(mol)$
  $\rightarrow$ $m_{Al_{2}O_{3}}$ $=$ $0,6$ x $102$ $=$ $61,2$ $(g)$
  Có $n_{O_{2}}$ $=$ $0,9$ $(mol)$
  $\rightarrow$ $V_{O_{2}}$ $=$ $0,9$ x $22,4$ $=$ $20,16$ $(l)$
  $\rightarrow$ $V_{kk}$ $=$ $20,16$ : $\frac{20}{100}$ $=$ $100,8$ $(l)$
  $\longrightarrow$ $Chọn$ $C$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )