Hóa học Lớp 9: Bài 6 : Viết các pt hh sau : a) CH4 +Cl2 -> b) C2H2 +O2 -> c) C2H2 + Br2-> d) CH4 + H2O ->

Question

Hóa học Lớp 9: Bài 6 : Viết các pt hh sau :
a) CH4 +Cl2 ->
b) C2H2 +O2 ->
c) C2H2 + Br2->
d) CH4 + H2O ->, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-02-18T08:24:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) C$H_{4}$ +$Cl_{2}$ -> C$H_{3}$Cl + HCl
  b) 2$C_{2}$$H_{2}$ + 5$O_{2}$ -> 4$CO_{2}$ + 2$H_{2}$O 
  c) $C_{2}$$H_{2}$ + 2$Br_{2}$ -> C2H2Br4
  d) $CH_{4}$ + $H_{2}$O -> CO + 3$H_{2}$ 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) CH_4 + Cl_2 $\xrightarrow{as}$ CH_3Cl + HCl 
  b) 2C_2H_2 + + 5O_2 $\xrightarrow{t^o}$ 4CO_2uparrow + 2H_2O
  c) C_2H_2 + 2Br_2 $\xrightarrow{t^o}$ C_2H_2Br_4
  d) CH_4 + H_2O $\xrightarrow{t^o}$ COuparrow + 3H_2uparrow

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )