Hóa học Lớp 9: Bài 1: Cho 200 ml dung dịch MgCl2 1M tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa trong không k

Question

Hóa học Lớp 9: Bài 1: Cho 200 ml dung dịch MgCl2 1M tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng. không đổi thu được chất rắn C .
a) tính khối lượng kết tủa A, chất rắn C.
b) tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch B ( Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 7 ngày 2022-04-14T13:23:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $200(ml)=0,2(l)\\ n_{MgCl_2}=1.0,2=0,2(mol);n_{KOH}=1.0,2=0,2(mol)\\ PTHH:MgCl_2+2KOH\to Mg(OH)_2+2KCl\\ Mg(OH)_2\xrightarrow{t^o}MgO+H_2O\\ a,\text{Lập tỉ lệ: }\dfrac{n_{MgCl_2}}{1}>\dfrac{n_{KOH}}{2}\Rightarrow MgCl_2\text{ dư}\\ \Rightarrow n_{Mg(OH)_2}=n_{MgO}=\dfrac{1}{2}n_{KOH}=0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{Mg(OH)_2}=0,1.95=9,5(g);m_{MgO}=0,1.40=4(g)\\ b,n_{KCl}=n_{KOH}=0,2(mol)\\ n_{MgCl_2(dư)}=0,2-0,1=0,1(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{KCl}}=\dfrac{0,2}{0,2+0,2}=0,5M\\ C_{M_{MgCl_2(dư)}}=\dfrac{0,1}{0,2+0,2}=0,25M$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )