Hóa học Lớp 8: Lập PTHH của các phản ứng sau: a) Fe2O3 + H2 → Fe + H2O. b) AgNO3 → Ag + O2 + NO2 c) KOH + Al2(SO4)3→ K2SO4 + Al(OH)3 Lập PT

Question

Hóa học Lớp 8: Lập PTHH của các phản ứng sau:
a) Fe2O3 + H2 → Fe + H2O.
b) AgNO3 → Ag + O2 + NO2
c) KOH + Al2(SO4)3→ K2SO4 + Al(OH)3
Lập PTHH của các phản ứng sau:
a) Ba(OH)2 + H3PO4→ Ba3(PO4)2 + H2O
b) Fe3O4 + C → Fe + CO2
c) Mg(NO3)2→ MgO + O2 + 2NO2
Điền CTHH vào chỗ trống và lập PTHH của các phản ứng sau:
a) Na + ? → Na2O
b)HgO □(→┴t^o )Hg + ?
c) H2 + ? □(→┴t^o )H2O
Điền CTHH vào chỗ trống và lập PTHH của các phản ứng sau:
a) Al + HCl → AlCl3 + ?
b) K + ? → KCl
c) Ba + ? →BaO
Lập PTHH của các phản ứng sau:
a) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
b) FexOy + Al → Fe + Al2O3
Lập PTHH của các phản ứng sau:
a) FeS + O2 → Fe2O3 + SO2
b) FexOy + H2SO4→Fe 2(SO4) 2y / x + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 18 phút 2022-05-01T14:05:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $VD_1:\\ a,Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\\ b,2AgNO_3\xrightarrow{t^o}2Ag+2NO_2\uparrow+O_2\\ c,6KOH+Al_2(SO_4)_3\to 3K_2SO_4+2Al(OH)_3\downarrow\\ VD_2:\\ a,3Ba(OH)_2+2H_3PO_4\to Ba_3(PO_4)_2+6H_2O\\ b,Fe_3O_4+2C\xrightarrow{t^o}3Fe+2CO_2\\ c,2Mg(NO_3)_2\xrightarrow{t^o}2MgO+4O_2+4NO_2\uparrow\\ VD_3:\\ a,4Na+O_2\xrightarrow{t^o}2Na_2O\\ b,2HgO\xrightarrow{t^o}2Hg+O_2\\ c,2H_2+O_2\xrightarrow{t^o,\text{ánh sáng}}2H_2O\\ VD_4:\\ a,2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2\\ b,2K+Cl_2\to 2KCl\\ c,2Ba+O_2\xrightarrow{t^o}2BaO\ VD_5:\\ a,4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^o}8SO_2\uparrow+2Fe_2O_3\\ b,3Fe_xO_y+2yAl\to 3xFe+yAl_2O_3\\ VD_6:\\ a,4FeS+7O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+4SO_2\uparrow\\ b,2Fe_xO_y+2yH_2SO_4\to xFe_2(SO_4)_{2y/x}+2yH_2O$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )