Hóa học Lớp 8: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất: CaO, CuSO, NaOH, K2SO4, H2SO4, AlCl2

Question

Hóa học Lớp 8: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất: CaO, CuSO, NaOH, K2SO4, H2SO4, AlCl2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 ngày 2022-05-01T02:09:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. CaO
  %Ca = $\frac{40}{40+16}$×100% = 71,43 %
  %O= 100% – 71,43% =28,57%
  CuSO
  %Cu=$\frac{64}{64+32+16}$ ×100%= 57,14%
  %S=$\frac{32}{64+32+16}$ ×100% = 28,57%
  %O= 100% -57,14% – 28,57% ×100%= 14,29%
  NaOH
  %Na= $\frac{23}{23+16+1}$ ×100% =57,5 %
  %O= $\frac{16}{23+16+1}$ ×100% =40 %
  %H=100% – 57,5% -40% ×100% =2,5%
  K2SO4
  %K= $\frac{39× 2}{39× 2+32+ 16× 4}$×100% = 44, 83%
  %S= $\frac{32}{39× 2+32+ 16× 4}$ ×100%= 18,39 %
  %O= 100%- 44, 83% – 18,39% ×100%= 36,78%
  H2SO4
  %H= $\frac{1× 2}{1× 2+32+ 16× 4}$×100% = 2,04 %
  %S= $\frac{32}{1× 2+32+ 16× 4}$ ×100%= 32,65 %
  %O= $\frac{16×4 }{1× 2+32+ 16× 4}$ ×100%= 65,31 %
  AlCl2
  %Al= $\frac{27}{27 +35,5× 2}$×100% = 27,55 %
  %Cl= $\frac{35,5× 2 }{27 +35,5× 2}$ ×100%= 72,45 %

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )