Hóa học Lớp 8: Nunh một tấn đá vôi thu được 478,8 kg vôi sống . Tính tỉ lệ phần trăm tạp chất trong đá vôi . Biết rằng hiệu suất là 90%

Question

Hóa học Lớp 8: Nunh một tấn đá vôi thu được 478,8 kg vôi sống . Tính tỉ lệ phần trăm tạp chất trong đá vôi . Biết rằng hiệu suất là 90%, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 6 tháng 2022-05-25T23:31:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $PTHH:CaCO_3\xrightarrow{t^o}CaO+CO_2\\ \Rightarrow n_{CaO}=\dfrac{478,8}{56}=8,55(kmol)\\ \Rightarrow n_{CaCO_3}=n_{CaO}=8,55(kmol)\\ \Rightarrow m_{CaCO_3(p/ứ)}=8,55.100=855(kg)\\ \Rightarrow m_{CaCO_3(tt)}=\dfrac{855}{90\%}=950(kg)\\ \Rightarrow \%_{tạp chất}=\dfrac{1000-950}{1000}.100\%=5\%$

 2. PTHH: CaCO3→CaO+CO2(1:1:1)
  nCaO=478,8/56=8,55kmol
  ⇒nCaCO3=8,55kmol
  Hiệu suất là 90%⇒ nCaCO3 thực tế=8,55/90%=9,5kmol
  ⇒mCaCO3=9,5.100=950kg
  ⇒%CaCO3 trong đá vôi=950/10%=95%
  ⇒%tạp chất trong đá vôi=5%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )