Hóa học Lớp 8: Nung nóng 12 gam natri nitrat xảy ra phản ứng: NaNO3 →NaNO2 + O2. Sau phản ứng thu được a gam chất rắn X và 1,12 lít khí oxi ở 0 độ C v

Question

Hóa học Lớp 8: Nung nóng 12 gam natri nitrat xảy ra phản ứng: NaNO3 →NaNO2 + O2. Sau phản ứng thu được a gam chất rắn X và 1,12 lít khí oxi ở 0 độ C và 0,25 atm. Phần trăm khối lượng của NaNO2 trong hỗn hợp X bằng?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 7 ngày 2022-04-14T06:18:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

    0
    2022-04-14T06:19:58+00:00
    $n_{NaNO_3}=\dfrac{12}{85}=0,14(mol)\\ n_{O_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05(mol)\\ PTHH:2NaNO_3\xrightarrow{t^o}2NaNO_2+O_2\\ \text{Lập tỉ lệ: }\dfrac{n_{NaNO_3}}{2}>\dfrac{n_{O_2}}{1}\Rightarrow NaNO_3\text{ dư}\\ \Rightarrow \text{X gồm }NaNO_3(dư)\text{ và }NaNO_2\\ n_{NaNO_2}=2n_{O_2}=0,1(mol);n_{NaNO_3(dư)}=0,14-0,05.2=0,04(mol)\\ \Rightarrow m_{NaNO_2}=69.0,1=6,9(g);m_{NaNO_3(dư)}=0,04.85=3,4(g)\\ \Rightarrow \%m_{NaNO_2(X)}=\dfrac{6,9}{6,9+3,4}.100\%=66,99\%$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )