Hóa học Lớp 8: Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào? A. Đặt ngang bình B. Cách nào cũng được C. Đặt đứng bình D. Đặt úp bình 32

Question

Hóa học Lớp 8: Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào?
A.
Đặt ngang bình
B.
Cách nào cũng được
C.
Đặt đứng bình
D.
Đặt úp bình
32
Số phân tử H2 có trong 8,96 lít khí H2 ở (đktc) là:
A.
2,4 . 1023 (phân tử)
B.
2,4 . 1022 (phân tử)
C.
0,24 . 1023 (phân tử)
D.
24 . 1025 (phân tử)
33
Dãy gồm toàn các hợp chất là:
A.
Na, K, Al, O3
B.
HCl, NaOH, Cl2, O2
C.
HCl, NaOH, CuO, SO2
D.
HCl, NaOH, Na, K
34
Khối lượng CuSO4 có trong 1,2 .1023 phân tử CuSO4 là:
A.
12,9 (g)
B.
3,2 (g)
C.
32 (g)
D.
19,2 (g), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tuần 2022-06-15T04:49:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 31.Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào?
  A. Đặt ngang bình
  B. Cách nào cũng được
  C. Đặt đứng bình
  D. Đặt úp bình
  Ta có : {M_{NH_3}}/{M_{kk} ={17}/{29} = 0,586
  32.Số phân tử H2 có trong 8,96 lít khí H2 ở (đktc) là:
  A. 2,4 . 1023 (phân tử)
  B. 2,4 . 1022 (phân tử)
  C. 0,24 . 1023 (phân tử)
  D. 24 . 1025 (phân tử)
  n_{H_2} = {8,96}/{22,4} = 0,4(mol)
  0,4.6.10^23 = 2,4.10^23
  33.Dãy gồm toàn các hợp chất là:
  A. Na, K, Al, O3
  B. HCl, NaOH, Cl2, O2
  C. HCl, NaOH, CuO, SO2
  D. HCl, NaOH, Na, K
  34 Khối lượng CuSO4 có trong 1,2 .1023 phân tử CuSO4 là:
  A. 12,9 (g)
  B. 3,2 (g)
  C. 32 (g)
  D. 19,2 (g)
  n_{CuSO_4} = {1,2.10^23}/{6.10^23} = 0,2(mol)
  => m_{CuSO_4} = 0,2.(64 + 32 + 16.4) = 32(g)

 2. 1. D
  2.B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )