Hóa học Lớp 8: : Lập PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau: 1) Fe + O2 =–> Fe3O4 2/

Question

Hóa học Lớp 8: : Lập PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau:
1) Fe + O2 —–> Fe3O4
2/ P 2O5 + H2O → H3PO4
3. CuSO4 + KOH Cu(OH)2 + K2SO4
4/ Ca(OH)2 + Fe2(S04)3 → CaS04 + Fe(OH)3
5. BaCO3 + HCl BaCl2 + CO2 + H2O
6/ FexOy + H2 Fe + H 2O
7/ Cr + HCl → CrCl3 + H2↑
8/ Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H 20
9/ KClO3 → KCl + O2↑
10/ Na + H2O → NaOH + H2
11/ C2H6O + O2 → CO2 + H2O
12. Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H 20
13 FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
14/ CxHyOz + O2 → CO2 + H 2O
15/ Fe + HNO3—–> Fe(NO3)3 + NO + H2O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 8 tháng 2022-04-19T09:21:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1/ 3Fe + 2 O2 —> Fe304
  2/ P2O5 + 3 H2O –> 2 H3PO4
  3/ CuSO4 + 2 KOH –>Cu(OH)2 + K2SO4
  4/ 3 Ca(OH)2 + Fe2(SO4)3 —> 3 CaSO4 + 2 Fe(OH)3
  5/ BaCO3 + 2 HCl –> BaCl2 + CO2 + H2O
  6/ FexOy + H2 –> x Fe + y H2O
  7/ 2 Cr + 6 HCl –> 2 CrCl3 + 3 H2
  8/ Fe2O3 + 6 HCl –> 2 FeCl3 + 3 H2O
  9/ KClO3 –> KCl + (3/2) O2
  10/ Na + H2O –> NaOH + H2
  11/ C2H6O + 3 O2 –> 2 CO2 + 3 H2O
  12/ Fe3O4 + 4 H2SO4 –> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4 H2O
  13/ 2 FeS2 + (11/2) O2 –> Fe2O3 + 4 SO2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )