Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất: a) A gồm 40% Cu, 20% S, 40% O, biết khối lượng mol của A là 160. b) B gồm 82,35% N và 17,65% H,

Question

Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất:
a) A gồm 40% Cu, 20% S, 40% O, biết khối lượng mol của A là 160.
b) B gồm 82,35% N và 17,65% H, biết khối lượng mol của A là 17.
c) C gồm 32,39% Na, 22,53% S và O, biết khối lượng mol của C là 142.
d) D gồm 36,8% Fe, 21% S còn lại là O, biết khối lượng mol của D là 152.
giúp mình với ạ, lời giải đầy đủ, k chỉ viết riêng đáp án đâu nhé, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-12-22T03:25:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  m_{Cu}=160×40%=64 gam
  m_S=160×20%=32 gam
  m_O=160-(64+32)=64gam
  ⇒n_{Cu}=$\dfrac{64}{64}$=1mol
  ⇒n_S=$\dfrac{32}{32}$=1mol
  ⇒n_O=$\dfrac{64}{16}$=4mol
  ⇒CTHH: CuSO_4
  b)
  m_N=17×82,35%≈14 gam
  m_H=17-13,9995≈3 gam
  ⇒n_N=$\dfrac{14}{14}$=1mol
  ⇒n_H=$\dfrac{3}{1}$=3mol
  ⇒CTHH: NH_3
  c)
  m_{Na}=142×32,39%≈46 gam
  m_S=142×22,53%=32 gam
  m_O=142-(46+32)=64 gam
  n_{Na}=$\dfrac{46}{23}$≈2 mol
  n_S=$\dfrac{32}{32}$=1mol
  n_O=$\dfrac{64}{16}$=4mol
  ⇒CTHH Na_2SO_4
  d)
  m_{Fe}=152×36,8%≈56 gam
  m_S=152×21%≈32 gam
  m_O=152-(56+32)=64 gam
  n_{Fe}=$\dfrac{56}{56}$=1mol
  n_S=$\dfrac{32}{32}$=1mol
  n_O=$\dfrac{64}{16}$=4mol
  ⇒CTHH FeSO_4

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) m_{Cu} = {40%.160}/{100%} = 64g
  =>n_{Cu} = {64}/{64} = 1 mol
  m_S = {20%.160}/{100%} = 32g
  =>n_S = {32}/{32} = 1 mol
  m_O = {40%.160}/{100%} = 64g
  =>n_O = {64}/{16} = 4 mol
  Vậy CTHH là: CuSO_4
  _______________________________________
  b) m_N = {82,35%.17}/{100%} = 14g
  =>n_N = {14}/{14} = 1 mol
  m_H = {17,65%.17}/{100%} = 3g
  =>nH = 3/1 = 3 mol
  Vậy CTHH là: NH_3
  _______________________________________
  c) %O = 100 – 32,39 – 22,53 = 45,08%
  m_{Na} = {32,39%.142}/{100%} = 46g
  =>n_{Na} = {46}/{23} = 2 mol
  m_S = {22,53%.142}/{100%} = 32g
  =>n_S = {32}/{32} = 1 mol
  m_O = {45,08%.142}/{100%} = 64g
  =>n_O = {64}/{16} = 4 mol
  Vậy CTHH là: Na_2SO_4
  __________________________________________
  d) %O = 100 – 36,8 – 21 = 42,2%
  m_{Fe} = {36,8%.152}/{100%} = 56g
  =>n_{Fe} = {56}/{56} = 1 mol
  m_S = {21%.152}/{100%} = 32g
  =>n_S = {32}/{32} = 1 mol
  m_O = {42,2%.152}/{100%} = 64g
  =>n_O = {64}/{16} = 4 mol
  Vậy CTHH là FeSO_4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )