Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl a viết phương trình hóa học b tính khối lượng axit HCL đã phản ứng c Tính khối lượng

Question

Hóa học Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl
a viết phương trình hóa học
b tính khối lượng axit HCL đã phản ứng
c Tính khối lượng zncl2 sinh ra
d tính V H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 3 tháng 2022-03-02T22:31:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – PTHH : Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
  n_{Zn}=(6,5)/65=0,1(mol)
  – Theo PT : 
  n_{Zn}=n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=0,1(mol)
  n_{HCl}=2×n_{ZnCl_2}=2×0,1=0,2(mol)
  – 
  m_{HCl}=n_{HCl}×M_{HCl}=0,2×36,5=7,3(G)
  m_{ZnCl_2}=n_{ZnCl_2}×M_{ZnCl_2}=0,1×136=13,6(g)
  – 
  V_{H_2}=n_{H_2}×22,4=0,1×22,4=2,24(l)

 2. a, PTHH:
            Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
  b, n_{Zn}=\frac{m}{M}=\frac{6,5}{65}=0,1 (mol)
  PTHH         Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2
                        0,1      0,2           0,1           0,1      mol
  →n_{HCl}=n_{Zn}=\frac{0,1.2}{1}=0,2 (mol)
  →m_{HCl}=n.M=0,2.36,5=7,3 (g)
  c,Theo pt, ta có: n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,1 (mol)
  →m_{ZnCl_2}=n.M=0,1.136=13,6 (g)
  d,Theo pt, ta có: n_{H_2}=n_{Zn}=0,1 (mol)
  →$V_{H_2(đktc)}$=n.22,4=0,1.22,4=2,24 (l)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )