Hóa học Lớp 8: ; Hãy tìm khối lượng mol của những khí: a- Có tỷ khối đối với khí oxygen là: 1,375 b- Có tỷ khối đối với không khí là: 2,207

Question

Hóa học Lớp 8: ; Hãy tìm khối lượng mol của những khí:
a- Có tỷ khối đối với khí oxygen là: 1,375
b- Có tỷ khối đối với không khí là: 2,207, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-03-19T03:31:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Đặt chất khí là X
   Ta có $d_{X/O_2}=\dfrac{M_X}{M_{O_2}}=1,375$
  $\Rightarrow M_X=1,375.M_{O_2}=1,375.16.2=44(g/mol)$
  b, Đặt chất khí là Y
  Ta có $d_{Y/kk}=\dfrac{M_Y}{29}=2,207$
  $\Rightarrow M_Y=2,207.29\approx 64(g/mol)$

 2. a) M = 1,375 x 32 = 44g;
  M = 0,0625 x 32 = 2g.
  b) M = 29 x 2,207 = 64g;
  M = 29 x 1,172 = 34g.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )