Hóa học Lớp 8: Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử (số phân tử) giữa các chất trong các phản ứng sau: 1) HYDROGEN + OXYGEN → N

Question

Hóa học Lớp 8: Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử (số phân tử) giữa các
chất trong các phản ứng sau:
1) HYDROGEN + OXYGEN → NƯỚC.
2) POTASSIUM + KHÍ CHLORINE → POTASSIUM CHLORIDE
3) ALUMINIUM + OXYGEN → ALUMINIUM OXIDE
4) HYDROGEN + COPPER(II) OXIDE → COPPER + NƯỚC, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-12-22T17:01:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 2H_2 + O_2 -> 2H_2O 
  – $\text{Tỉ lệ phân tử : 2 : 1 : 2}$
  2) 2K + Cl_2 -> 2KCl
  – $\text{Tỉ lệ nguyên tử : 2}$
  – $\text{Tỉ lệ phân tử : 1 : 2}$
  3) 4Al + O_2 -> 2Al_2O_3
  – $\text{Tỉ lệ nguyên tử : 4}$
  – $\text{Tỉ lệ phân tử : 1 : 2}$
  4) H_2 + CuO -> Cu + H_2O
  – $\text{Tỉ lệ nguyên tử : 1}$
  – $\text{Tỉ lệ phân tử : 1 : 1 : 1}$

 2. Em tham khảo!
  1) HYDROGEN + OXYGEN → NƯỚC.
  $\rightarrow$ $\text{2H2+O2$\xrightarrow{t^o}$2H2O}$
  Tỉ lệ phân tử $\text{H2: O2: H2O}$ lần lượt là $\text{2:1:2}$
  2) POTASSIUM + KHÍ CHLORINE → POTASSIUM CHLORIDE
  $\rightarrow$ $\text{2K+Cl2$\xrightarrow{t^o}$2KCl}$
  Tỉ lệ nguyên tử $\text{K}$ $\text{:}$ phân tử $\text{Cl2: KCl}$ lần lượt là $\text{2:1:2}$
  3) ALUMINIUM + OXYGEN → ALUMINIUM OXIDE
  $\rightarrow$ $\text{4Al+3O2$\xrightarrow{t^o}$2Al2O3}$
  Tỉ lệ nguyên tử $\text{Al}$ $\text{:}$ phân tử $\text{O2: Al2O3}$ lần lượt là $\text{4:3:2}$
  4) HYDROGEN + COPPER(II) OXIDE → COPPER + NƯỚC
  $\rightarrow$ $\text{H2+CuO$\xrightarrow{t^o}$Cu+H2O}$
  Tỉ lệ phân tử $\text{H2: CuO}$ $\text{:}$ nguyên tử $\text{Cu:}$ phân tử $\text{H2O}$ lần lượt là $\text{1:1:1:1}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )