Hóa học Lớp 8: Giups mik với, mik đang cần gấp lắm Bài 1: Tính khối lượng của a. CuCl2 có chứa 18.10^23 nguyên tử Cl b. Lưu huỳnh có trong 20,8 gam

Question

Hóa học Lớp 8: Giups mik với, mik đang cần gấp lắm
Bài 1: Tính khối lượng của
a. CuCl2 có chứa 18.10^23 nguyên tử Cl
b. Lưu huỳnh có trong 20,8 gam MgSO3 và 34,2 gam Al2(SO4)3
c. Oxi có trong 63 gam HNO3.
d. Sắt có trong 40 gam Fe2O3.
Bài 2: Tìm công thức hóa học của những hợp chất sau:
a. Một hợp chất khí có thành phần các nguyên tố là: 82,76% C; 17,24% H và tỉ khối của chất khí đó đối với không khí là 2.
b. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là: P và O trong đó oxi chiếm 43,46% về khối lượng. Phân tử khối của hợp chất đó là 110.
c. Một oxit của nitơ có phân tử khối là 108 và mN : mO = 7 : 20.
d. Một loại đường có trong nước mía ép có thành phần các nguyên tố là 42,10% C; 6,43% H; 51,46% O và có phân tử khối là 342., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2022-03-15T00:23:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1:
  $a,n_{Cl}=\dfrac{18.10^{23}}{6.10^{23}}=3(mol)$
  $\Rightarrow n_{CuCl_2}=0,5.n_{Cl}=1,5(mol)$
  $\Rightarrow m_{CuCl_2}=1,5.135=202,5(g)$
  $b,n_{MgSO_3}=\dfrac{20,8}{104}=0,2(mol)$
  $\Rightarrow n_{S(MgSO_3)}=n_{MgSO_3}=0,2(mol)$
  $\Rightarrow m_{S(MgSO_3)}=0,2.32=6,4(g)$
  $n_{Al_2(SO_4)_3}=\dfrac{34,2}{342}=0,1(mol)$
  $\Rightarrow n_{S(Al_2(SO_4)_3)}=3n_{Al_2(SO_4)_3}=0,3(mol)$
  $\Rightarrow m_{S(Al_2(SO_4)_3)}=0,3.32=9,6(g)$
  $c,n_{HNO_3}=\dfrac{63}{63}=1(mol)$
  $\Rightarrow n_O=3n_{HNO_3}=3(mol)$
  $\Rightarrow m_O=3.16=48(g)$
  $d,n_{Fe_2O_3}=\dfrac{40}{160}=0,25(mol)$
  $\Rightarrow n_{Fe}=2n_{Fe_2O_3}=0,5(mol)$
  $\Rightarrow m_{Fe}=0,5.56=28(g)$
  Bài 2:
  $a,M_{hc}=2.29=58(g/mol)$
  Trong 1 mol hợp chất:
  $n_C=\dfrac{58.82,76\%}{12}=4(mol)$
  $n_H=\dfrac{58.17,24\%}{1}=10(mol)$
  $\Rightarrow $CTHH là $C_4H_{10}$
  $b,M_{hc}=110(g/mol)$
  Trong 1 mol hợp chất:
  $n_O=\dfrac{110.43,46\%}{16}=3(mol)$
  $n_P=\dfrac{110-3.16}{31}=2(mol)$
  $\Rightarrow $CTHH là $P_2O_3$
  $c,M_{hc}=108(g/mol)$
  Đặt CTHH là $N_xO_y$
  $\Rightarrow m_N:m_O=\dfrac{14x}{16y}=\dfrac{7}{20}$
  $\Rightarrow \dfrac{7x}{8y}=\dfrac{7}{20}$
  $\Rightarrow \dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{5}\Rightarrow x=2;y=5$
  Vậy CTHH là $N_2O_5$
  Thử lại: $M_{N_2O_5}=14.2+16.5=108(g/mol)(đúng)$
  $d,M_{hc}=342(g/mol)$
  Trong 1 mol hợp chất:
  $n_C=\dfrac{342.42,10\%}{16}=12(mol)$
  $n_H=\dfrac{342.6,43\%}{1}=22(mol)$
  $n_O=\dfrac{342.51,46\%}{16}=11(mol)$
  $\Rightarrow $CTHH là $C_{12}H_{22}O_{11}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )