Hóa học Lớp 8: Giải đúng được câu trả lời hay nhất nè mọi người! Câu hỏi: a, Na(I) và O(II). b, Fe(III) và (NO3)(I). c, Zn(II) và Cl(I)

Question

Hóa học Lớp 8: Giải đúng được câu trả lời hay nhất nè mọi người!
Câu hỏi:
a, Na(I) và O(II). b, Fe(III) và (NO3)(I). c, Zn(II) và Cl(I)
d, Al (III) và (PO4)(III), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tuần 2022-04-13T14:53:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. $Na_{2}$O
  b. $Fe(NO3)_{3}$
  c. $ZnCl_{2}$
  d. $AlPO_{4}$
  #nguyenxuanquocanh
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $a)$ Đặt CTHH của hợp chất là: $Na_{x}O_{y}$
  Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:
  $x.I=y.II⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{I}$
  $⇒x=2;y=1$
  $⇒CTHH$ cần tìm là: $Na_{2}O$
  $b)$ Đặt CTHH của hợp chất là: $Fe_{x}(NO_{3})_{y}$
  Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:
  $⇒III.x=I.y⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{III}$
  $⇒x=1;y=3$
  $⇒CTHH$ cần tìm là $Fe(NO_{3})_{3}$
  $c)$ Đặt CTHH của hợp chất là: $Zn_{x}Cl_{y}$
  Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:
  $x.II=y.I⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{I}{II}$
  $⇒x=1;y=2$
  $⇒ CTHH$ cần tìm là $ZnCl_{2}$
  $d)$ Đặt CTHH của hợp chất là: $Al_{x}(PO_{4})_{y}$
  Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có:
  $⇒x.III=y.III⇒\dfrac{x}{y}=\dfrac{III}{III}=\dfrac{I}{I}$
  $⇒x=1;y=1$
  $⇒CTHH$ cần tìm là $AlPO_{4}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )